นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง

Miss Jonglak Somrangjonglak.s@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2021 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณโครงการ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
2020 การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารเงินรายได้ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2019 การพัฒนาระบบบริหารลูกหนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงิน การคลังและพัสดุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm