นายนเรศ สมมา

Mr.Narase Sommanaret.s@cmu.ac.th  

Education


มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
- (-), หอพระ, 2528

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm