นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์

Miss Supatida Suriyachansupatida.s@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 07 May 2024 10:17 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2021 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
2012 The Information System for Research Management Office, College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm