อาจารย์ ดร.เจนจิรา ใจมั่ง

Jenjira Jaimunk,Ph.D.jenjira.j@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Computer Science Research), Kings College London, 2564

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-07-01 A Privacy-Preserving Architecture and Data-Sharing Model for Cloud-IoT Applications
2023-01-01 The Analysis of Security Properties for Dynamic Privacy-Policy in Data Collection and Access Control
2020-06-10 A data access model for privacy-preserving cloud-iot architectures
2019-07-01 Privacy-preserving architecture for cloud-IoT platforms
2019-05-01 Privacy-preserving cloud-IoT architecture (Abstract)
2018-12-04 Graph-based data-collection policies for the internet of things
2016-01-04 An experimental study on effort measurement for evaluating core requirement in product release
2015-01-01 A comparison approach for accuracy feature of requirements prioritization models
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2013 Knowledge Package for a Creative Media Model to Develop High School Students Using Knowledge Management in TRC.VB HARM PREVENTION Framework
  259201 COMP PROG FOR ENGINEERS
  953102 ADT & PROBLEM SOLVING
  953201 ALGORITHMS DESIGN AND ANALYSIS
  953392 SOFTWARE ENGINEERING PREPROJECT
  953462 COMP NETW & SECURITY
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953499 SE PROJECT
  955102 DIGITAL LITERACY
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm