ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์

Asst.Prof.Pradorn Sureephong, Ph.D.pradorn.s@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2021 Preliminary study on Smart farming literacy: A case study in Barp gewog, Punakha District, Bhutan

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2021 The Conceptual Model of Digital Transformation for Small and Medium Enterprises in Thailand

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2021 The Implementation of Virtual Reality Technology in Education: the Perspective of Learning Environment

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2021 Machine Learning Algorithm Development for Detection of Mango Infected by Anthracnose Disease

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2020 The Effect of Non-Monetary Rewards on Employee Performance in Massive Open Online Courses

2020 Comparison of smart agriculture literacy of farmers in Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2020 Improve learning performance by adapting non-monetary rewards on mobile learning

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2019 The Vocational Knowledge Improvement Method for the Post-Modern Worker: A Case Study of the Tourism MRA Body of Knowledge Standards

2019 The Gamification Element Selection Method

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2019 Comparison of Thai Dance Labanotation Recording Results with an Expert

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2019 Improving ThaiLabanXML standard for Automatic Thai Laban Drag & Drop System

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2019 Developing the Evaluation System on Thai Dance Training Tool

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2018 "Multi-Dimensional E-commerce Trust Evaluation Method"

8 12th International Conference on Software, Knowledge, Information Management & Applications (SKIMA)

2018 "Limitation of ThaiLabanXML Standard Representing in Unity 3D Program"

The 7th Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium

2018 Generalized predictive recursion maximum likelihood for robust mixture regression

2018 Applying the Serious Game Approach to Financial Literacy Development Training

2018 MEASURING OF BACKGROUND MODELING AND SUBTRACTION ALGORITHMS ON MOVING OBJECT DETECTION IN VIDEO SEQUENCES IN CHIANGMAI

2018 Data Collection Relevance using IoTs Technology for Smart Agriculture: A Review

International Conference on Industrial Internet of Things and Smart Manufacturing

2018 Performing Arts Student Attitude Towards Dance Games as A Thai Dance Training Tool

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2018 Evaluating Real-Time Thai Dance Using Thai Dance Training Tool

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2018 Translation Process of ThaiDanceXML into a 3D Animation Representation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2018 Interpreting Thai Laban Notation into ThaiDanceXML

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2018 Technology Usage of Thai Dance Student

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2018 Thai Dance Training Game-Based Model

The International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2017 Massive Open Online Course Related Learning Style and Technology Usage Patterns of Thai Tourism Professionals.

2017 Comparison Background Modeling Methods on Moving Object Detection in Video Sequences for Thailand

2017 A Region Growing Based Segmentation for Recognition System Method Implement with Coin based Application.

2017 Dance Training Tool Using Kinect-Based Skeleton Tracking and Evaluating Dancer’s Performance

30th International Conference on Industrial Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems

2017 Implementing a Tool for Translating Dance Notation to Display in 3D Animation: A Case Study of Traditional Thai Dance

30th International Conference on Industrial Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems

2017 Chiang Mai Digital Craft: A Case Study of Craftsmanship’s Knowledge Representation Using Digital Content Technology

30th International Conference on Industrial Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems

2017 Learning Environment Management for Total Language Immersion in the Classroom: A Case Study of Thai Education Development

2017 Constructionism for Language Immersion : A Case Study of Thai Education Development

2017 Applying the Serious Game Approach to Financial Literacy Development Training

2017 The effect of leaderboard in different goal-setting levels

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)

2017 Enhancing Assistive Technology by the modification of the Thai word prediction application to improve the usability of students with learning disabilities

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2017 The using of bibliometric analysis to classify trends and future directions on “Smart Farm”

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2017 The comparison of soil sensors for integrated creation of IOTbased Wetting front detector (WFD) with an efficient irrigation system to support precision farming

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2017 Thai Dance Knowledge Archive Framework Based on Labanotation Represented in 3D Animation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2016 Quantification of Freshness Loss and an optimization approach for managing fresh fruit exportation

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2016 Enhancing user performance and engagement though gamification: Case study of Aqua Republica

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2016 Quality Loss Assessment and An Optimization Approach for Scheduling Fresh Fruit Exporting Operations

6th International Conference on Information Systems, Logistics and Supply Chain ILS Conference 2016

2016 Impacts of e-learning on high school students: The role of conventional interaction

2016 SaaS for education: A case study of Google apps in software engineering class

2016 Cultural Knowledge Visualization using Multimedia Technologies for Cultural Tourism Destinations

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2016 Vocational Knowledge Improvement Method for the Post-Modern Worker: a Case Study of Tourism MRA Body of Knowledge/Standard

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2016 Gesture and movement interaction as a Natural User Interface for Elderly : A Survey

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2016 Knowledge expert co-creation based conceptual Framework for Educational Games

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2016 Gingerbread and Teak House Heritage Studies : Phrae, Northern Thailand

2016 International Conference on Education (ICOED)

2016 Constructionism for Language Immersion : A Case Study of Thai Education Development

2016 International Conference on Education (ICOED)

2015 Serious Game to Motivate the Knowledge Sharing among Knowledge Technicians in Machinery Relocation of Foreign Direct Investment

The 9th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2015)

2015 An Experimental Study on Effort Measurement for Evaluating Core Requirement in Product Release

International Conference on Information Science and Security (ICISS2015)

2015 Gamification in classroom, effect of categorization of extrinsic reward to motivate student learning performance

International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology

2015 Maternal instinct semantic factors model innovation: Alcohol drinking behaviour modification learning in health volunteer housewives

2015 A Comparison Approach for Accuracy Feature of Requirements Prioritization Models

2015 A framework for improving school safety management: Applying lean thinking to a case study in Thailand

2014 An Approach of Software as a Service Evaluation based on Learner Requirements

International Conference on Global Trends in Academic Research-GTAR2014

2014 GIS Application Using Cloud Computing Services: Case Study of Sustainable E-Tourism

The Workshop on Renewable Energy, Natural Resources, Environmental Impact Assessment, Information Technology and Management

2013 Managing school safety in Thailand: Assessing the implications and potential of a lean thinking framework

2013 Factors Influencing Serious Game Acceptance among Thai Teenagers

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 Deciding for the Proper Prioritization Method for Software Requirements under Large Scale of Requirement Consideration

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 Prioritization Technique for Learning Cloud Services

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 A Study of Domain Centric Tourist Recommendation System Using Ontology Search

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 The Use of Asynchronous Learning in Serious Game for Improving Cognitive Learning in High School Students

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 Mental Model Development in English Learning for Early Childhood Through Smart Classroom

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 Technology Acceptance of Thai Student on Outdoor Learning Activity Using Mobil Device

Serious Games & Social Connect 2013 (SGSC 2013)

2013 Improving Rate of Retention for Primary School Student via Field Trip Using Tablet

8th International Conference on Information Processing and Management (ICIPM2013)

2013 Social Media for Education on Mobile: A Case Study of College of Arts, Media and Technology, Thailand

2013 Framework Managing School Safety in Thailand : Assessing the Implications and Potential of a Lean Thinking

2012 Creating a Knowledge Supply Chain for e-Tourism Curriculum Design: Integrating Knowledge Management and Supply Chain Management

2012 The Developing an application on tablet to integrate outdoor supporting mobile learning activities for primary student

The 8th Chiang Mai University Academic Day, Research Path: The Path to The Future

2012 Mobile Route Recommendation System: A Case Study of Lyon City

2012 Recommendation Matrix for Selecting Education Cloud Service Providers: Configuration and Customization Perspectives

2012 An animated dictionary for hearing?impaired students in Thailand

2012 A Lean Thinking Approach to Managing Safety in Schools

ICEMT 2012

2012 Improving Child Safety in School: Implementing a Safety Suggestion System Based on the Principles of Lean Management

International Conference: Innovation research in a change and challenging world

2012 Solving Community Alcohol Misuse: Investing Maternal Instinct among Village Health Workers

The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC 2012)

2011 Knowledge Management in e-Tourism Curriculum Design: A Knowledge Supply Chain

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2011 พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว การสื่อสารแบบองค์รวม สื่อทางเลือกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับประถมศึกษา

2011 A framework to lead Thai SMEs to fit international business requirement : Case Study of Solution Ceramic Co., Ltd., Thailand

2011 4th International Conference on Logistics (LOGISTIQUA)

2010 Dynamic Information Systems for SME Cluster Case Study of Lampang Ceramic Cluster

2010 Ontology-based Knowledge Management System for Industry Cluster

2010 Learning conditions for improving English vocabulary memory retention of Thai primary school Students with hearing impairment

International Conference on Technology Innovation and Industrial Management

2006 Knowledge Management System for Cluster Development in Small and Medium Enterises

International Conference on Software Knowledge Information Management Applications (SKIMA2006)

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2021-03-03 Machine Learning Algorithm Development for detection of Mango infected by Anthracnose Disease
2021-03-03 Welcome to ECTI DAMT & NCON 2021
2021-03-03 The Implementation of Virtual Reality Technology in Education: The Perspective of Learning Environment
2021-03-03 Preliminary study on Smart farming literacy: A case study in Barp gewog, Punakha District, Bhutan
2021-03-03 The Conceptual Model of Digital Transformation for Small and Medium Enterprises in Thailand
2020-03-01 Improve Learning Performance by Adapting Non-Monetary Rewards on Mobile Learning
2020-03-01 Comparison of Smart Agriculture Literacy of Farmers in Thailand
2020-03-01 Welcome Message from General Chair of ECTI DAMT and NCON 2020
2020-01-01 The effect of non-monetary rewards on employee performance in massive open online courses
2019-04-15 The gamification element selection method
2019-04-15 Improving ThaiLabanXML standard for the automatic Thai laban drag drop system
2019-04-15 Comparing the Thai dance labanotation recording results with an expert
2019-04-15 Developing the evaluation system of the Thai dance training tool
2019-04-15 Message from general chair
2019-04-15 The development of IoT-wetting front detector (IOT-WFD) for efficient Irrigation management and decision support system
2019-01-31 Multi-Dimensional E-commerce Trust Evaluation Method
2019-01-01 Vocational knowledge improvement method on massive open online course for the thai tourism worker
2018-07-26 Generalized predictive recursion maximum likelihood for robust mixture regression
2018-07-02 Identifying the Body of Knowledge by Using Knowledge Engineering Technique for Implementing MOOCs in the Organization
2018-07-02 Comparison of Machine- and Expert-Based Thai Dance Evaluation Methods
2018-06-08 Translation process of ThaiDanceXML into a 3D animation representation
2018-06-08 Evaluating real-time Thai dance using Thai dance training tool
2018-06-08 Technology usage of Thai dance student
2018-06-08 Thai dance training game-based model
2018-06-08 Performing arts student attitude towards dance games as a Thai dance training tool
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2022 ศึกษาผลกระทบการออกกำลังกายด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มออกกำลังกายโดยใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เพื่อป้องกันความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ
2022 Development and demonstration of key technologies for industrial production safety prevention and control in the Lancang-Mekong region
2021 โครงการพัฒนาหน่วยประมวลใกล้แหล่งข้อมูลและแพลตฟอร์มออกกำลังกายโดยใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เพื่อป้องกันความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ
2020 การสร้างแบรนด์อัตลักษณ์อาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษให้เป็นภาพลักษณ์พิเศษของเมืองเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
2018 โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในรูปแบบโรงเรือนเมล่อนอัจฉริยะ ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (DEPA Digital Transformation Fund for Community)
2017 โครงการเกมรำไทย
2017 จ้างที่ปรึกษาออกแบบและรับรองระบบโครงการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน (EEC Junior City Planner) จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและกิจกรรมแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน
2017 โครงการผลิตภัณฑ์สำหรับมอดูล่าฟาร์มเพื่ออุตสาหกรรมด้านเกษตร
2016 Knowledge management for Highland Community Sustainable Development by the Appropriate Innovation and Technology Applications in Upper-Northern Thailand
2015 The Serious Game Competition UNEP-DHI Eco Challenge 2015 for Improving Learning Process in Water Management
2014 การประยุกต์ใช้เกมส์จริงจังในการพัฒนาความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
2014 Investigate Student’s Effective Mobile Learning Practices Course in E-Tourism
2014 Smart Museum the Queen Sirikit Botanical Garden
2013 edge elicitation of Chiang Mai historical city plan using knowledge management by applied information technology to support tourism sector
2012 การศึกษา-สังเคราะห์และนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเพื่อนำมาใช้เป็นทุนในการสร้างสรรค์ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (ภาคเหนือ)
2011 โครงการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม
2011 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ Web Browser Plug in เพื่อแปลผลคำศัพท์ภาษามือไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับสนับสนุนการอ่านภาษาอังกฤษบนอินเตอร์เน็ตสำหรับคนหูหนวก
  952899 DISSERTATION
  953781 SOFTWARE PROJECT MGMT
  959701 DIGITAL TRANSFORMATION
  959702 SW PROJECT MGMT & CHANGE MGMT
  959703 USABILITY OF DIGI TECH
  959712 CUS CENT DIGI TRANS
  959726 AI IN DIGI BUS
  959727 DIGI ANALY IN DIGI BUS
  959731 INNOV THINK IN DIGI BUS
  959798 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2023 โครงการ BCG platform เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเชียงใหม่
2023 โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับทักษะอาชีพด้านดิจิทัล ให้กับผู้ประกอบการภาคเหนือโดยใช้การสื่อสารทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแพลตฟอร์มระดมทุน Crowdfunding และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce
2023 โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
2023 depa mini Transformation Voucher
2023 Web Accessibility Desing
2023 Data Analytics & Data Visualization
2023 โครงการ The Next Aging Society วัยรุ่นสูงวัย รู้จักใช้โซเซียล
2023 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity Governance and Risk Management
2022 โครงการ “สถานีเผยแพร่ข้อมูลอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 พื้นที่นำรอง”
2022 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้นวัตกรรม Community Learning Hub ต่อยอดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ
2021 โครงการขับเคลื่อนผู้นำชุมชนท่องเที่ยวส่งต่อการรับรู้และการตลาด 4.0
2021 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการออกกำลังกายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ (Digital Health)
2021 (Story Telling)
2021 Digital Cultural Herritage
2020 โครงการ "งานพัฒนาเว็บไซต์วันวิชาการฯ การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2563"
2020 การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการเล่าเรื่อง (storytelling) ประยุกต์ร่วมศิลปะสมัยใหม่
2020 การท่องเที่ยวเสมือนจริงผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
2020 การท่องเที่ยววัฒนธรรมร่วมสมัยเชิงสร้างสรรค์ โดยการสร้างประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังโควิด จังหวัดลำพูน (เมืองรอง)
2020 การพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง Digital commerce
2020 โครงการศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์ และคู่มือของหน่วยงานฝึกอบรมและหน่วยงานประเมินในการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่วอาเซียน
2019 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ