อาจารย์ ดร.อภิชกา สิงห์ใจ

Apichaka Singjai, Ph.D.apitchaka.s@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2021-06-01 On the practitioners’ understanding of coupling smells — A grey literature based Grounded-Theory study
2021-03-01 Practitioner Views on the Interrelation of Microservice APIs and Domain-Driven Design: A Grey Literature Study Based on Grounded Theory
2018-01-08 Software requirement workshops and outcomes: Experienced from software requirement analysis course for undergraduate
2016-01-01 SaaS for education: A case study of Google apps in software engineering class
2015-01-01 Prioritization technique for learning cloud services
2010-01-01 Zoo application of RFID technology: A case study of Chiang Mai Zoo, Thailand
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
  953100 COMPUTERS AND PROGRAMMING
  953322 SOFTWARE DESIGN & ARCH
  953741 SE LARGE ETPRISE APP
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm