รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์

Assoc.Prof.Ratapol Wudhikarn, Ph.D.ratapol.w@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2023 1D Barcode Detection: Novel Benchmark Datasets and Comprehensive Comparison of Deep Convolutional Neural Network Approaches

2023 Implementation and Critical Factors of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in Warehouse Management: A Systematic Literature Review

2022 Investigating patterns of research collaboration and citations in science and technology: A case of Chiang Mai University

2022 An Improved Intellectual Capital Management Method for Selecting and Prioritizing Intangible-Related Aspects: A Case Study of Small Enterprise in Thailand

2022 Deep Learning in Barcode Recognition: A Systematic Literature Review

2020 Improving the Strategic Benchmarking of Intellectual Capital Management in Logistics Service Providers

2020 The hybrid intellectual capital valuation method

2020 การจัดการความรู้ในการดำเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิศวกรรมความรู้

2019 การพัฒนาระบบจัดสรรและควบคุมการใช้งบประมาณของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

2018 The Empirical Study of Relationships between Intellectual Capital, Firms’ Market Value and Financial Performance of Logistics Industry of Thailand

Conference: 2018 International Conference on Information Management and Management Sciences (IMMS 2018)

2018 Benchmarking Intellectual Capital Performance of Logistics Companies Using Analytic Network Process: A Conceptual Framework

2018 The Empirical Study of Relationships between Intellectual Capital, Firms’ Market Value and Financial Performance of Logistics Industry of Thailand

2018 International Conference on Information Management and Management Sciences (IMMS 2018)

2018 Improving the intellectual capital management approach using the hybrid decision method

2018 Benchmarking intellectual capital performance of logistics companies using analytic network process: A conceptual framework

2018 5th International Conference on Innovations in Business and Management (ICIBM 2018)

2018 A literature review on performance measures of logistics management: an intellectual capital perspective

2017 Determining key performance indicators of intellectual capital in logistics business using Delphi method

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2016 Implementation of the overall equipment cost loss (OECL) methodology for comparison with overall equipment effectiveness (OEE)

2016 Knowledge Management to Reduce the Internationalization Barriers of Small and Medium-Sized Enterprises

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2015 การสกัดและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีเว็บไซต์เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรขององค์กรด้วยอนุกรมวิทาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2015 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและ การวางแผนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท จอร์จ เจนเซ่น(ประเทศไทย) จำกัด

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2015 กรอบความคิดการวิจัยในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีวิศวกรรมความรู้

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2015 An approach to enhancing the human capital of enterprises associated with cooperative education

2015 Use of an Analytic Network Process and Monte Carlo Analysis in New Product Formula Selection Decisions

2014 Improving Learning and Teaching for Undergraduate Students Using Constructivist Approach

The Fourth Annual Asian Conference on Language Learning

2014 An Applying of Knowledge Management and Concept Map to Improve Student Self-learning Performance of Web Programming Course

The Asian Conference on Technology in the Classroom 2014

2014 Enhancing Self-Learning by Using Knowledge Management and a Concept Map: A Case Study of Structural Analysis and Design Course

2014 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology (e-CASE & e-Tech 2014)

2013 A Unified Framework for Research Keywords Identification - a Text Mining Approach

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 Improving intellectual capital model using analytic network process

2013 A Framework for Prioritizing Required Knowledge, Skills and Competencies for Cooperative Students

2012 Knowledge Management in a Newly Applied Product Selection Decision Making

2012 A Framework for New Product Selection Decision Using Analytic Network Process and Knowledge Management

2010 Developing Overall Equipment Cost Loss Indicator

2010 Developing Overall Equipment Effectiveness with Analytic Network Process Method

2010 the 2nd International Conference on Information and Multimedia Technology.

2010 Product Decision Methods for Sustainable Development

XV Summer School “Francesco Turco” Impianti Industriali Meccanici Monopoli,

2010 Overall Weighting Equipment Effectiveness

IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management,

2010 Product Decision Methods for Sustainable Development

XV Summer School “Francesco Turco” - 2010

2009 Development of Integrated Qualitative and Environmental Decision Method

The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) 2010

2009 AUTONOMOUS MAINTENANCE USING TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE APPROACH: A CASE STUDY OF SYNTHETIC WOOD PLANK FACTORY

Technology, Innovation & Industrial Management (TIIM) 2010

2009 Developing overall equipment cost loss indicator

The CIRP-Sponsored International Conference on Digital Enterprise Technology

2009 การพัฒนาดัชนีชี้วัดมูลค่าความสูญเสียโดยรวมของเครื่องจักร

งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network Conference 2009)

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2020-12-01 Improving the strategic benchmarking of intellectual capital management in logistics service providers
2020-01-01 The hybrid intellectual capital valuation method
2018-08-25 The empirical study of relationships between intellectual capital, firms' market value and financial performance of logistics industry of Thailand
2018-07-10 Improving the intellectual capital management approach using the hybrid decision method
2018-07-03 A literature review on performance measures of logistics management: an intellectual capital perspective
2017-04-19 Determining key performance indicators of intellectual capital in logistics business using Delphi method
2016-08-15 An efficient resource allocation in strategic management using a novel hybrid method
2016-03-14 Implementation of the overall equipment cost loss (OECL) methodology for comparison with overall equipment effectiveness (OEE)
2015-01-01 Use of an analytic network process and monte carlo analysis in new product formula selection decisions
2015-01-01 An approach to enhancing the human capital of enterprises associated with cooperative education
2015-01-01 An analytic network process approach for the election of green marketable products
2013-06-01 Improving intellectual capital model using analytic network process
2012-11-09 A framework for new product selection decision using analytic network process and knowledge management
2012-06-15 Improving overall equipment cost loss adding cost of quality
2011-12-01 Implementation of overall equipment effectiveness in wire mesh manufacturing
2010-12-01 Development of integrated qualitative and environmental decision method
2010-12-01 Overall weighting equipment effectiveness
2010-01-01 Developing overall equipment cost loss indicator
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2021 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565
2021 การวิจัยเชิงประจักษ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญากับมูลค่าทางการตลาดและสมรรถนะทางการเงินของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ในช่วงก่อนและระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19
2021 การพัฒนาวิธีการตัดสินใจแบบหลากหลายหลักเกณฑ์แบบผสมผสานใหม่ เพื่อระบุปัจจัยความสำเร็จที่มีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับการจัดการคลังสินค้า
2020 Developing a systematic and integrated intellectual capital management method using analytic network process (ANP) and quality function deployment (QFD)
2020 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564
2020 (NRCT5-RSA63004-05) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์
2020 Developing a prototype system for inventory counting process by integrating unmanned aerial vehicle (UAV), barcode technology, deep learning, and image processing technology
2019 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
2016 Benchmarking of intellectual capital management in logistics business using analytic network process: A case study of express couriers in Thailand
2015 Prioritization intellectual capital of logistic business using analytic network process
2014 การจัดลำดับความสำคัญในการบริหารงานสถาบันการศึกษาโดยใช้เทคนิคบาลานซ์ สกอร์การ์ด และกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์
2013 การจัดลำดับทักษะและความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่มีผลต่อการเข้าทำงาน ในบริษัทผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยวิธีการกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น กรณีศึกษาโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ แล
  952720 KM AND INNO RESEARCH METH
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952801 THEORY AND PROCESS IN KM
  952820 KM AND INNO RESEARCH METH
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVAT
  952899 DISSERTATION
  954310 INFO SYS FOR ERP
  954413 DEC MAK IN IT INV & ORG MNG
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954492 SPECIAL TOPICS IN WIL 1
  954499 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm