อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์

Thepparit Sinthamrongruk,Ph.D.thepparit.s@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Computer Science & Informatics), University of the West of Scotland, 2563

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2021 วิธีการมิวเตชั่นของ Twopart chromosome เพื่อการหาค่าที่ดีที่สุด

Skima 2020

2019 Production plan scheduling on electronic factory

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2018 Heuristic and fuzzy scheduling synergy with knowledge acquisition of resource selection system development for home healthcare service

2017 STEM Learning Concept with Fuzzy Inference for Organic Rice Farming Knowledge Acquisition.

11th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA) 6-8 Dec. 2017.

2017 Healthcare Staff Routing Problem using Adaptive Genetic Algorithms with Adaptive Local Search and Immigrant Scheme

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2016 Route scheduling for HSSP using Adaptive Genetic algorithm with Constructive Scheduling technique

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2015 การพัฒนาเฟรมเวิร์กสำหรับการหาค่าที่ดีที่สุดด้วยโปรแกรมอารีน่าและ Visual Basic for Applications

งานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015

2015 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโลกเสมือนสมามิติย้อนอดีตเมืองเชียงใหม่สำหรับการท่องเที่ยว

งานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015

2015 Lanna Temple (virtual Reaility)

The 8th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH Asia)

2013 Instruction Media of Energy Class for Elementary School: Baibor Goes to School

2013 Hong Kong International Conference on Education, Psychology and Society

2013 An Experiment on Developing Media for Junior High School Kids: Biogas

The 63rd Annual Conference International Council for Educational Media (ICEM2013)

2013 Chiang Mai: back to the future

การประชุมวันวิชาการครั้ง 9 วิถีวิจัย: มช. ก้าวไกล รับใช้แผ่นดิน

2013 A Performance Comparison between A* Pathfinding and Waypoint Navigator Algorithm on Android and iOS Operating System

2013 International Conference on Civil Engineering and Materials (ICCEM 2013)

2013 Development of Energy Instruction Media for Elementary School

ECTI- CARD 2013

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2019-08-01 A three-step scheduling based on geographic information system for workforce-planning problem
2019-04-15 Production plan scheduling on electronic factory
2019-01-01 Homecare staff scheduling problem using a GA based approach with local search techniques
2018-02-16 STEM learning concept with fuzzy inference for organic rice farming knowledge acquisition
2018-01-01 Heuristic and fuzzy scheduling synergy with knowledge acquisition of resource selection system development for home healthcare service
2017-05-01 Route scheduling for HSSP using adaptive genetic algorithm with constructive scheduling technique
2017-04-19 Healthcare Staff Routing Problem using adaptive Genetic Algorithms with Adaptive Local Search and Immigrant Scheme
2017-01-01 Survey on models and methodology for emergency relief and staff scheduling
2013-01-01 An experiment on developing media for junior high school kids: Biogas
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2021 Developing a Dynamic Digital Twin for Sustainable Smart Campus Management
2015 Research Project for Application Presentation of Monument in Wat Umong (Suan Buddha Dhamma), Chiang Mai
2013 การพัฒนาไลบรารีสำหรับสร้างอินเตอร์แอคทีฟแอพพลิเคชั่นสำหรับการแสดงผลบราวเซอร์ด้วยเทคโนโลยี HTML5 กรณีศึกษาสื่อการเรียนรู้เรื่อง "โลกแห่งสวนสัตว์
2013 Route planning application for working and cycling using Lanna style on Android operating system
2013 edge elicitation of Chiang Mai historical city plan using knowledge management by applied information technology to support tourism sector
2012 ย้อนเวลาหาอดีตเมืองเชียงใหม่ 700 ปี
2011 Scheduling with Evolutionary Algorithms
  951124 COMP & PROGRAM FOR ANI & GAME1
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951497 SEL TOPICS IN GAME DEV I
  951498 SEL TOPICS IN GAME DEV II
  951499 PROJECT
  958225 DIGITAL GAME PRODUCTION
  958332 MOBILE GAME DEVELOPMENT
  958333 MULTIPLAYER ONLINE GAME DEV
  958451 ELECTRONICS SPORTS 1
  958481 SELECT TOPIC IN GAME DEV 1
  958482 SELECT TOPIC IN GAME DEV 2
  958491 WIL FOR DIGITAL GAME 1
  958492 WIL FOR DIGITAL GAME 2
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2022 โครงการโรงเรียนหรรษาสวัสดีจ้าทุกคน
2022 โครงการจ้างพัฒนาเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน (Augmented reality : AR) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ กระสุนพระอินทร์ - ปาล์ม - เฟิน และจุดประทับตามรอยเสด็จ