อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร

Achara Khamaksorn, Ph.D.achara.k@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Real Estate Management (REM) in the School of Building Environment), Oxford Brookes University, 2562

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2023 An IDEF0 Functional Planning Model for the Development of an Asset Management Framework: A Case Study of Chiang Mai University

2022 Thai Women Mobile Health Application: Investigation and Model

2022 BC-DIGIT: A Digital Game Application for Learning Building Construction Technology Course among Undergraduate Students

2022 Social Networks and Knowledge Transfer in International Construction Joint Venture Projects: A Case Study in Thailand

2022 Prediction of FRCM–Concrete Bond Strength with Machine Learning Approach

2021 Data identification of determinants affecting the adoption of sustainable construction: The perspective of residential building developers

2021 Knowledge Flows Through Social Networks in New-born Intensive Care Units

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2021 Knowledge Transfer Mechanisms and Social Networks in Newborn Intensive Care Unit Teams

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2020 Knowledge Creation: A Case Study of International Construction Joint Venture Projects in Thailand

2020 Effective factors in behavioral economies and organizational management—Based on the Knowledge Management Context

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2020 An Overview of Creativity in Multicultural Experiences (MCEs) approach

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2020 A Review of Applying Healthy Dietary Nutrition Knowledge in Tertiary Education Setting

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2019 กรอบแนวทางการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10” “วิจัยและนวัตกรรม นำการพัฒนายั่งยืน”

2019 การจัดการความรู้พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงของการก่อสร้างในประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10” “วิจัยและนวัตกรรม นำการพัฒนายั่งยืน”

2014 Knowledge Management System for Research Unit: College of Arts, Media and Technology, Thailand

International Conference on Global Trends in Academic Research-GTAR2014

2014 Knowledge Management and Taxonomy Creation of Construction Law and Building Control Acts in Thailand

ACEAIT 2014 - The Annual Conference on Engineering and Information Technology 2014

2013 AN ASSET MANAGEMENT STRATEGY AND FRAMEWORK FOR CHIANG MAI UNIVERSITY

The 9th Chiang Mai University Academic Days

2013 Asset Management Strategy and Framework for Chiang Mai University by using Analytic Hierarchy Process

2013 International Conference on Education and Social Sciences (ICEASS)

2013 The Analytic Hierarchy Process – A Survey of “the Desirable Demand” of a Graduated Worker in Chiang Mai and Lamphun Province, THAILAND

The Fifth Asian Conference on Education (ACE 2013 )

2013 Knowledge Engineering Analysis for Developing Knowledge Management System: College of Arts, Media and Technology, Thailand

The Asian Conference on Society, Education and Technology 2013. (ACSET 2013)

2013 Asset Management Strategy and Framework for Chiang Mai University by using Analytic Hierarchy Process (accepted for oral presentation)

The 2013 International Conference on Education and Social Sciences (ICEASS)

2012 An Asset Management Strategy and Framework for Chiang Mai University

The 8th Chiang Mai University Academic Day, Research Path: The Path to The Future

2011 Taxonomy of Construction Law in Building Control Acts

ADS2011: the 2nd Chulalongkorn University Architecture and Design Symposium

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2021 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565
2021 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมความร่วมมือและความสัมพันธ์ของโครงการก่อสร้างในลักษณะกิจกรรมร่วมค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย: มุมมองของเครือข่ายสังคม
2020 รูปวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเครือข่ายและกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
2014 โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสร้างระเบียบวิธีการจัดการความรู้ในองค์กร
2012 ย้อนเวลาหาอดีตเมืองเชียงใหม่ 700 ปี
2012 An Asset Management Strategy and Framework for Chiang Mai University
2012 An analysis of “the desirable demand” of a graduated worker, comparing between the MMIT (The Modern Management and Information Technology graduated students and the related fields
2011 การศึกษารวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
  952703 INFO TECH IN KM
  952715 INNOVATION PROJECT MANAGEMENT
  952721 KM AND INNO FOUN
  952724 KM FOR PROJECT MANAGEMENT
  952791 PROP DEVLOP KM AND INNO
  952792 SEMINAR IN KM AND INNO
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952799 MASTER' S THESIS
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KM AND INNO MGMT SEMI 1
  952893 KM AND INNO MGMT SEMI 2
  959795 PRE-RESEARCH
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2022 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการความรู้ ตามมาตรฐาน ISO 30401 : 2018 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2022 โครงการสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และทีมขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ ตามมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 30401 : 2018 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี