นางสาวเจนจิรา จีนชาติ

Miss Janjira Jeanchartjenjira.c@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm