ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์

Asst.Prof.Manissaward Jintapitak, Ph.D.manissaward.j@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
ศิลปบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) (การออกแบบตกแต่งภายใน), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2538

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

ปริญญาโท
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2023 Improving the Customer Acquisition Ability for a Plastic Surgery Hospital by Multi Business Model Analysis.

The 7th International Conference on Digital Arts, Media, and Technology and the 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer, and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT and NCON 2022)

2023 Equivalent of Character Design for Design Thinking in Personal Character Design Process.

The 8th International Conference on Digital Arts, Media, and Technology and the 6th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer, and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT and NCON 2023)

2022 Project-Based Learning (PjBL) to Enhance student’s Competencies via “Stay Safe and Stay Healthy” Project”.

The 7th International Conference on Digital Arts, Media, and Technology and the 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer, and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT and NCON 2022)

2020 The Designing of Institute’s Educational Mascots for Brand Identity

2020 The Designing of Institute’s Educational Mascots

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2020 Creation of Storytelling and Background of Institute’s Educational Mascots: Case Study of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University

The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2020)

2019 The Purposed Combinational Learning Framework for An Effective and Creative Multi-Business Model and Innovation

THE 22ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WIRELESS PERSONAL MULTIMEDIA COMMUNICATIONS (WPMC2019)

2019 Blockchain Ecosystem fo Thai Insect Industry: A Smart Contract Conceptual Framework

THE 22ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WIRELESS PERSONAL MULTIMEDIA COMMUNICATIONS (WPMC2019)

2019 Designing a questionnaire for English teachers, morejoy education, Chongqing, China to figure out teachers’ need of training

2019 Designing a Questionnaire for English Teachers, Morejoy Education, Chongqing, China to Figure out Teachers’ Need of Training

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2019 Development of Character Design Frameworks using Game Engine: Unreal Engine

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2018 Develop a Communities of Practice Supported Training Process for English Teachers, Morejoy Education Training Center, Chongqing, China

2018 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON)

2018 Develop a Communities of Practice Supported Training Process for English Teachers, Morejoy Education Training Center, Chongqing, China

TIMES-iCON2018

2018 GROUP DYNAMIC: THE POWER OF SHARING AND REFLECTING TO CREATE CREATIVE AND FRIENDLY LEARNING ATMOSPHERE FOR ACTIVE LEARNING CLASSROOM

International Conference on Teaching and Learning 2018 (ICOTAL2018

2018 Active Learning for Higher Education with LEGO? SERIOUS PLAY?

International Symposium on Social Sciences, Arts and Humanities (SYSSARM'2018)

2018 Use of Animation Characters to Motivate Students in a Higher Education Class

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2017 Gingerbread and Teak House Heritage Studies: Phrae, Northern Thailand

2017 The Story of Ginger Bread Heritage House: Phrae, Northern Thailand

2017 Learning Environment Management for Total Language Immersion in the Classroom: A Case Study of Thai Education Development

2017 Constructionism for Language Immersion : A Case Study of Thai Education Development

2016 The Story of Ginger Bread Heritage House: Phrae, Northern Thailand

2016 Advanced Research on Business, Management and Humanities (ARBUHUM2016)

2016 Gingerbread and Teak House Heritage Studies : Phrae, Northern Thailand

2016 International Conference on Education (ICOED)

2016 Constructionism for Language Immersion : A Case Study of Thai Education Development

2016 International Conference on Education (ICOED)

2013 The disappearance of Traditional Lanna Children’s Games

ICOMOS THAILAND International Conference 2013

2013 Mental Model Development in English Learning for Early Childhood Through Smart Classroom

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 จากการละเล่นพื้นบ้านของเด็กสู่การเรียนรู้เชิงหรรษา

ภูมิสังคมล้านนาในกระแสการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

2013 ภูมิปัญญาล้านนากับการจัดสรรที่ว่างทางสถาปัตยกรรม

ภูมิสังคมล้านนาในกระแสการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2020-12-01 The designing of institute's educational mascots for brand identity
2020-03-01 Creation of Storytelling and Background of Institute's Educational Mascots: Case Study of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
2019-11-01 Blockchain Eco-System for Thai Insect Industry: A Smart Contract Conceptual Framework
2019-11-01 The Purposed Combinational Learning Framework for An Effective and Creative Multi-Business Model and Innovation
2019-04-15 Designing a questionnaire for english teachers, morejoy education, Chongqing, China to figure out teachers' need of training
2019-01-22 Develop a Communities of Practice Supported Training Process for English Teachers, Morejoy Education Training Center, Chongqing, China
2018-06-08 Use of animation characters to motivate students in a higher education class
2018-02-16 An organization learning with LEGO® SERIOUS PLAY®
2017-02-01 Constructionism for language immersion: A case study of Thai education development
2017-02-01 Gingerbread and teak house heritage studies: Phrae, Northern Thailand
2017-01-01 Learning environment management for total language immersion in the classroom: A case study of thai education development
2017-01-01 The story of ginger bread heritage house: Phrae, Northern Thailand
2016-08-01 The use of constructionism to improve english understanding and speaking skills of rural students in Thailand
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2022 Freedom Trail Development in Wiang Chiang Mai Through 360 degree AR Technology to Support Physical Tourism Activities For Wellness
2022 การศึกษาสัดส่วนการลงทุนและการเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่องค์กรธุรกิจต้องการในการทำวิจัยและพัฒนาร่วมในเชิงพาณิชย์ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 : กรณีศึ
2022 การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์องค์กร ในรูปแบบ คาแรคเตอร์จิบิ และ การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
2021 Developing a Dynamic Digital Twin for Sustainable Smart Campus Management
2020 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 2)
2020 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1)
2018 โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดผ้าไทยเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและตรงต่อความต้องการของตลาด
2016 Knowledge management for Highland Community Sustainable Development by the Appropriate Innovation and Technology Applications in Upper-Northern Thailand
2014 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ ๒ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม
2013 โครงการออกแบบระบบมัลติมีเดียในหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
2013 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
  951215 STORYBOARDING
  951352 TOY & SOUVENIR PRODUCT DESIGN
  951354 MASCOT DESIGN
  951366 DIGITAL MOVIE FOR EDUTAINMENT
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  952798 INDEPENDENT STUDY
  957488 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  957489 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2021 โครงการ Innovation Creative & Design Thinking mini workshop with LEGO SERIOUS PLAY
2020 โครงการพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์และสร้างชุดความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อต้านภัยโรคมะเร็ง