อาจารย์ นพพล วงศ์ต๊ะ

Mr.Noppon Wongtanoppon.w@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชัน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2018 โครงการศึกษาวิจัยการทอซิ่นตีนจกลายโบราณ ด้วยวิธีหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการจากอำเภอลอง จังหวัดแพร่
2018 โครงการวิจัยและออกแบบจุลสารและการ์ดเกมรวบรวมลายผ้าทอจากซิ่นตีนจกโบราณในพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
2015 Game Development for Rehabilitee in Elderly People
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm