นางศิริพัสตร์ ถาอ้าย

Mrs.Siripat Tha-aisiripat.t@camt.info  

Education


ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2546

ปริญญาโท
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm