ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล

Asst.Prof.Pitipong Yodmongkol, Ph.D.pitipong.y@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537

ปริญญาโท
Master of International Management (International Marketing), University of Maryland, 2541

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2021 Human capital in a training programme

2021 Design and application of a legal game to promote factual investigation knowledge for undergraduate law students

2020 Application Virtual World for Cultural Tourism

2019 Change Management Model to Improve Antibiotic Prescribing in a Small Chinese Hospital

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2018 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานการเงิน การคลังและพัสดุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Knowledge and Digital Society 2018

2017 Gaps in electronic Trial Master File (eTMF) implementation: A study in the organization case

2017 Identifying intellectual capital in independent pharmacies: Qualitative research in Chiang Mai, Thailand

International Conference on Public Health 2017

2017 Healthcare Staff Routing Problem using Adaptive Genetic Algorithms with Adaptive Local Search and Immigrant Scheme

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2017 การจัดการความรู้การตรวจสอบสิทธิ์กู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

2017 การพัฒนาทุนทางปัญญาโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้ บริษัท แก๊สซัพพลายส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

2017 Study of Cross Cultural Conflicts: A Case study between Chinese Sojourners and Chiang Mai Immigratio

6th International Graduate Research Conference 2017 (GRC2017)

2016 Mediation Game When the Conflict Can Be Fun to Learn—A Legal Skill Learning Tool: The Integration of Knowledge Management, Learning Theory and Serious Game Concept

2016 Impacts of e-learning on high school students: The role of conventional interaction

2016 Measurement of Learning Process by Semantic Annotation Technique on Bloom's Taxonomy Vocabulary

2015 Knowledge Map on Alcohol Drinking Behavior Modification in Rural Community, Thailand

The 9th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2015)

2015 Knowledge Audit for Senior Tourism Standards in Northern Thailand

2015 Local Integration Ontological Model of Creative Class Migrants for Creative Cities

2015 Task process reference model on elderly's lifestyle for cluttered homes of the elderly in Northern Thailand

2015 Maternal instinct semantic factors model innovation: Alcohol drinking behaviour modification learning in health volunteer housewives

2015 Effective Tutorial Ontology Modeling on Organic Rice Farming for Non-Science & Technology Educated Farmers Using Knowledge Engineering

2015 Active learning in high school students' leisure time

2015 Management strategies to improve research performance in higher education: An ice-breaking model for the humanities and social sciences

2015 A framework for improving school safety management: Applying lean thinking to a case study in Thailand

2015 A Novel Two-Dimension’ Customer Knowledge Analysis Model

2015 Household reverse logistics analysis using the SCOR model to improve home safety of the elderly in the municipality

2014 Knowledge Management System for Research Unit: College of Arts, Media and Technology, Thailand

International Conference on Global Trends in Academic Research-GTAR2014

2014 Smart Classroom as the innovative learning environment to promote lifelong learning education

ACTC2014 - The Asian Conference on Technology in the Classroom 2014

2014 Environment for Higher Education to the Sustainable Education in Chiang Mai, Thailand

2014 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology (e-CASE & e-Tech 2014)

2014 Analysis of intellectual capital disclosure in cross-cultural e-tourism enterprises

2013 Managing school safety in Thailand: Assessing the implications and potential of a lean thinking framework

2013 A Novel Customer Knowledge Management analysis Model: with a case study in hospitality

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 Sustainable Framework of Agriculture Knowledge Transfer from Researchers to Local Community in Thailan

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 KSM of the Integrated GRC for Public Affiliated University in Thailand

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 Passive Teenagers or Passive Museums

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 A framework of intellectual capital measurement for cross-cultural E-tourism enterprise

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 Knowledge Map for Senior Tourist Destinations in Thailand

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 Mental Model Development in English Learning for Early Childhood Through Smart Classroom

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 Aging Community Supply Chain by using SCOR Model in the Suburbs of Chiang Mai

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 Improving intellectual capital model using analytic network process

2013 Knowledge Engineering Analysis for Developing Knowledge Management System: College of Arts, Media and Technology, Thailand

The Asian Conference on Society, Education and Technology 2013. (ACSET 2013)

2013 The integrated management model of governance, risk and compliance for faculty of affiliated public universities in Thailand

การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับอุดมศึกษา

2013 Framework Managing School Safety in Thailand : Assessing the Implications and Potential of a Lean Thinking

2012 Knowledge Management System on Highland Agricultural Research to a Practical community for Office of National Research Council of Thailand

The 8th Chiang Mai University Academic Day, Research Path: The Path to The Future

2012 Knowledge Management of International Senior Tourism Behavior in Thailand

2012 Interveiwing Questions Design for Knowledge Capturing of Lawyering skills; Factual Investigation Skill

2012 A New Knowledge Management Framework For an Environmentally Sustainable University in Thailand

2012 A Lean Thinking Approach to Managing Safety in Schools

ICEMT 2012

2012 Improving Child Safety in School: Implementing a Safety Suggestion System Based on the Principles of Lean Management

International Conference: Innovation research in a change and challenging world

2012 Solving Community Alcohol Misuse: Investing Maternal Instinct among Village Health Workers

The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC 2012)

2012 A New Knowledge Management Framework For an Environmentally Sustainable University in Thailand

The 6th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA)

2012 Interviewing Questions Design for Knowledge Capturing of Lawyering skills; Factual Investigation Skill

The 6th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA)

2012 Knowledge Management of International Senior Tourism Behavior in Thailand

The 6th International conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA)

2011 Taxonomy of Construction Law in Building Control Acts

ADS2011: the 2nd Chulalongkorn University Architecture and Design Symposium

2011 Using KMS to Develop GRC in Affiliated Public Universities of Thailand: A Case Study at the College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University

the 8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2011 Using Ontologies for Knowledge Management: The Chaipattana Aerator Project

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2011 GRC: An Intellectual Capital Model for the Faculty of Affiliated Universities in Thailand

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2011 Systems Archetypes and Learning Templates for Enhancing Environmental Security

Bangkok, Thailand

2011 Raising the Research Profile of the Faculty of Humanities, Chiang Mai University

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2011 Components of Knowledge Management in Designing a Health Volunteer Network for an Alcohol Drinking Behavior Modification Learning System

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2011 Knowledge Management in e-Tourism Curriculum Design: A Knowledge Supply Chain

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2011 Learning in the Context of Inappropriate Internet use Among Students of a Provincial High School in Northern Thailand

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2011 An Activity Based Costing System for Research Competency Enhancement: A Case Study of Knowledge Workers in Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2011 Using KMS to Develop GRC in Affiliated Public Universities of Thailand: A case Study at the College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University

5th IEEE International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA2011)

2011 Creating Ontologies for Knowledge Management: The Chaipattana Aerator Project

5th IEEE International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA2011)

2011 Systems archetypes for enhancing environmental security and improving quality of life in Nan province, northern Thailand

5th IEEE International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA2011)

2010 Using Risk Assessment Technique to Consolidate Indicators in IC Process: Case Study of Suanboonyopatham School

Hongkong

2010 Using Risk Assessment Technique to Consolidate Indicators in IC Process: Case Study of Suanboonyopatham School

7th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning (ICICKM 2010)

2009 Applying Intellectual Capital Process Model for Creating a Defensive Protection System to Local Traditional Knowledge: the Case of Mea-hiya Community

2009 Applying an Intellectual Capital Process Model for Creating a Defensive Protection System to Local Traditional Knowledge: The Case of Mea-hiya Community

European Conference on Intellectual Capital (ECIC 2009)

2009 Applying Intellectual Capital System for Managing Local Community Traditional Knowledge

International Conference on Heritage in Asia: Converging Forces and Conflicting Values

2008 The Research and Study Project of the Nation Artists’ work Distribution Via Information Technology

4th Chiang Mai University Conference on Research Path: Innovation for Life

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2021-03-01 Design and application of a legal game to promote factual investigation knowledge for undergraduate law students
2021-01-01 Human capital in a training programme
2020-03-01 Welcome Message from General Chair of ECTI DAMT and NCON 2020
2019-04-15 Change management model to improve antibiotic prescribing in a small Chinese hospital
2018-06-08 Welcome Message from General Chair of ECTI-NCON 2018
2018-06-08 Welcome Message from General Chair of ICDAMT 2018
2017-12-01 Exploring the competency gap of it students in Thailand: The employers’ view of an effective workforce
2017-04-19 Healthcare Staff Routing Problem using adaptive Genetic Algorithms with Adaptive Local Search and Immigrant Scheme
2016-01-01 Impacts of e-learning on high school students: The role of conventional interaction
2015-12-01 Knowledge audit for senior tourism standards in Northern Thailand
2015-01-01 A novel two-dimension’ customer knowledge analysis model
2015-01-01 Task process reference model on elderly's lifestyle for cluttered homes of the elderly in Northern Thailand
2015-01-01 Active learning in high school students' leisure time
2015-01-01 Household reverse logistics analysis using the SCOR model to improve home safety of the elderly in the municipality
2015-01-01 Management strategies to improve research performance in higher education: An ice-breaking model for the humanities and social sciences
2015-01-01 Maternal instinct semantic factors model innovation: Alcohol drinking behaviour modification learning in health volunteer housewives
2015-01-01 A framework for improving school safety management: Applying lean thinking to a case study in Thailand
2014-01-01 A novel customer knowledge management analysis model: With a case study in hospitality
2014-01-01 The ASEAN Economic Community 2015: A case study of challenges in Thai higher education
2014-01-01 Sustainability and productivity indicators with sensitivity truth table for unskilled thai labour reverse migration
2014-01-01 Learning innovative maternal instinct: Activity designing semantic factors of alcohol modification in rural communities of Thailand
2014-01-01 Analysis of intellectual capital disclosure in cross-cultural E-tourism enterprises
2013-06-01 Improving intellectual capital model using analytic network process
2013-04-15 Managing school safety in Thailand: Assessing the implications and potential of a lean thinking framework
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2021 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย: แนวคิดการสร้างนวัตกรรมแบบเบญจภาคีและการร่วมสร้างสรรค์คุณค่า
2018 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงิน การคลังและพัสดุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
2016 Knowledge management for Highland Community Sustainable Development by the Appropriate Innovation and Technology Applications in Upper-Northern Thailand
2015 การใช้เทคนิควิศวกรรมความรู้เพื่อถอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัด ตามตำนานพระนางเจ้าจามเทวี และหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ
2014 การจัดลำดับความสำคัญในการบริหารงานสถาบันการศึกษาโดยใช้เทคนิคบาลานซ์ สกอร์การ์ด และกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์
2013 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
2013 edge elicitation of Chiang Mai historical city plan using knowledge management by applied information technology to support tourism sector
2012 ย้อนเวลาหาอดีตเมืองเชียงใหม่ 700 ปี
2012 Knowledge Management System on Highland Agricultural Research to a Practical community for Office of National Research Council of Thailand
2011 CAMT Java News Aggregator
2011 The Flight of Mini Creative Class
2011 การศึกษารวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
2007 Towards Formulation for Policies and Mechanism of Preservation, Transmission and Protection of Traditional Cultural Expressions and Expressions of Folklore
  950733 INTEL PROP MGMT
  952701 FUND ASPECTS IN KM
  952791 PROP DEVLOP KM AND INNO
  952792 SEMINAR IN KM AND INNO
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952799 MASTER' S THESIS
  952801 KM AND INNO IN BUSINESS
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952899 DISSERTATION
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm