ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์

Asst.Prof.Acrapol Nimmolrat , Ph.D.acrapol.n@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (Finace & Economic), University of missurri, 2538

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยชินวัตร, 2547

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2021-12-01 Pharmaceutical mobile application for visually-impaired people in Thailand: development and implementation
2021-12-01 Patient triage system for supporting the operation of dispatch centres and rescue teams
2021-03-03 Knowledge Transfer Mechanisms and Social Networks in New-born Intensive Care Unit Teams
2021-03-03 Knowledge Flows through Social Networks in New-born Intensive Care Units
2020-03-01 Knowledge Sharing in Cross-Cultural Postgraduates : the Case Study of a Chinese and Thai Graduate Team
2020-03-01 Effective Factors in Behavioral Economies and Organizational Management-based on the Knowledge Management Context
2019-04-15 The process of developing work potential of village health volunteers and caregivers for caring for home bound and bed bound elderly in community
2011-12-28 Enhancing expert contribution in university business incubation: Case study of college of arts, media and technology new product development project
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2021 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565
2021 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565
2020 รูปวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเครือข่ายและกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
2016 Knowledge management for Highland Community Sustainable Development by the Appropriate Innovation and Technology Applications in Upper-Northern Thailand
2015 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
2012 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555
2012 An Asset Management Strategy and Framework for Chiang Mai University
  952700 KM IN ORGAN
  952791 PROP DEVLOP KM AND INNO
  952792 SEMINAR IN KM AND INNO
  952798 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2023 โครงการพัฒนาสื่อองค์ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรแม่นยำผ่านแอปพลิชัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2021 โครงการศึกษาพัฒนาการเป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้บนพื้นที่สู ปีงบประมาณ 2564
2020 โครงการดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในพื้นที่ Thailand Riviera (Quick Win) กิจกรรมการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของพื้นที่ในการรองรับการเป็นเจ้าภาพเมกะอีเวนท์
2020 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2563