อาจารย์ ดร.ศิรประภา วัฒนากุล

Siraprapa Wattanakul, Ph.D.siraprapa.w@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

ปริญญาโท
Master of Science (Knowledge and Information Systems Management), University of Southampton, 2553

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2015 Game Development for Rehabilitee in Elderly People
2012 Knowledge Management System on Highland Agricultural Research to a Practical community for Office of National Research Council of Thailand
  953262 FRONT-END WEB DEV FOUNDATION
  953411 AI FOR SE
  953441 E-BUSINESS STRATEGY&ARCH
  953499 SE PROJECT
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm