อาจารย์ ดร.ศิรประภา วัฒนากุล

Siraprapa Wattanakul, Ph.D.siraprapa.w@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

ปริญญาโท
Master of Science (Knowledge and Information Systems Management), University of Southampton, 2553

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2022-01-01 A PORT DIGITAL TWIN MODEL FOR OPERATIONAL UNCERTAINTY MANAGEMENT
2021-08-01 Cost-effective modern chemical sensor system for soil macronutrient analysis applied to thai sustainable and precision agriculture
2020-01-01 Virtual Reality Games for Stroke Rehabilitation: A Feasibility Study
2019-08-01 Uncertainty handling in containerized logistics: Unitary Traceability Object approach
2018-01-01 Improvement of the containerized logistics performance using the unitary traceability of smart logistics units
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2015 Game Development for Rehabilitee in Elderly People
2012 Knowledge Management System on Highland Agricultural Research to a Practical community for Office of National Research Council of Thailand
  953262 FRONT-END WEB DEV FOUNDATION
  953411 AI FOR SE
  953441 E-BUSINESS STRATEGY&ARCH
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953499 SE PROJECT
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm