รองศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว

Assoc.Prof.Teeraporn Saeheaw, Ph.D.teeraporn.s@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2023 Using Customer Knowledge for Geese Farm Improvement

The 8th International conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 6th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2023 Chinese Remedial Framework to Improve Thai High School Students’ Oral Reading Performance

The 8th International conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 6th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2023 Integration of DMS & ISO 30401 to Design a Procurement Process Quality Framework

The 8th International conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 6th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2022 Social Media Marketing Strategy Framework of SMEs Using Customer Knowledge Management

The 7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT)

2021 Current and Future Direction of Social Media Marketing in SMEs: A Systematic Literature Review

17th IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE 2021)

2021 Application of the LDA Model to Semantic Annotation of Web-based English Educational Resources

2021 An Integrated Customer Knowledge Management Framework for English Teaching Training

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2021 Customer Knowledge Management Framework For SME Herbal Cosmetics Using Social Media Strategy

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2021 Chinese Oral Ability Incubator Using LIA, CoPs and AAR

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2021 Social Media Strategy For Batik SMEs Using Customer Knowledge Management

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2020 PROBLEM-BASED LEARNING IN TRANSLATION TEACHING: A CASE STUDY OF AN INTEGRATED APPROACH TO IMPROVE STUDENTS’ DOMAIN KNOWLEDGE

2020 Errors in translation: A case study of Chinese into English translation

2020 การวเิคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้า การบรกิารของบริษัทเดอะพีคแอดแวนเจอร์ทัวร์โดยใช้การ จัดการความรู้ลูกค้า

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคม ความรู้ และดิจิทัล ครั้งที่5

2020 Cognitive Tactics for Chinese Language Teachers to Address Slow Learner Issue in Lower Grades Primary School

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2020 Building a Taxonomy for Thai-Chinese Brand Name Translation of Snack Foods

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2020 Exploring Chinese Customers Experiences with Chiang Mai Guesthouse through Analytical Customer Knowledge Management

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2019 Critical Domain Knowledge of Thai Productive Vocabularies Learning for Chinese Community

The International Academy of Science, Technology, Engineering and Management

2019 Mentoring Community Pharmaceutical Technicians Incubator to Reduce High-alert drugs Pre-Dispensing Errors and Promote Functional Competency

2018 ระบบติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นความแบบอิสระนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “สังคม ความรู้ และดิจิทัล

2018 การออกแบบแพคเกจทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จีนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “สังคม ความรู้ และดิจิทัล

2018 A comparative study among different parallel hybrid artificial intelligent approaches to solve the capacitated vehicle routing problem

2018 การออกแบบแพคเกจทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จีนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบกรณีศึกษา บริษัท PHOEONIX Trail Travel

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สังคมความรู้และดิจิตอล” ครั้งที่ 4 (KDS2018)

2018 A comparative study among different parallel hybrid artificial intelligent approaches to solve the capacitated vehicle routing problem

2018 Context-Aware Learning using Augmented Reality and WebQuest to Improve Students’ Learning Outcomes in History

2017 Quick reference 'check-in and ticket-counter' model to promote airline ground staff cognition and performance

2017 Case Based Learning in Juvenile Vocational Training Centre 7, Chiang Mai Province

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)

2016 Pharmacy Technicians Mentoring Model to Reduce Pre-Dispensing Error and Promote Competence in Out-Patient Pharmacy Department

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2015 Share-Review-Practise Spiral Model (SRP) to Enhance Postgraduate Students’ Cognitive Skills

16th European Conference on Knowledge Management

2014 Constructionism and error analysis to understand and improve written english composition of thai software engineering students

2013 Knowledge Management to the Creation of Software Engineering English Career Skill Incubator

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 Improving Rate of Retention for Primary School Student via Field Trip Using Tablet

8th International Conference on Information Processing and Management (ICIPM2013)

2012 Knowledge Management to English Composition Errors of Thai Students using Learning Incubator

The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC 2012)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-15 Analytical optimization of open hole effects on the tensile properties of SS400 sheet specimens using an integrated FFD-CRITIC-DFA method
2023-01-01 Comparison of different supervised machine learning algorithms for bead geometry prediction in GMAW process
2022-11-01 Application of integrated CRITIC and GRA-based Taguchi method for multiple quality characteristics optimization in laser-welded blanks
2020-11-01 Regression Modeling and Process Analysis of Plug and Spot Welds Used in Automotive Body Panel Assembly
2020-09-01 Parameter tuning of the HCSCROCFO-3Opt algorithm for solving the capacitated vehicle routing problem
2018-01-01 A comparative study among different parallel hybrid artificial intelligent approaches to solve the capacitated vehicle routing problem
2017-07-03 Integration of geographical information systems, meta-heuristics and optimization models for the employee transportation problem
2016-01-01 Comparison of meta-heuristic algorithms for vehicle routing problem with time windows
2010-01-01 Improving hard disk drive productivity via max-min ant system
2010-01-01 Optimizing simulation for improvements in hard disk drive productivity
2010-01-01 Temperature control machine of toluene container in laminate coating process
2009-12-01 Line balancing in the hard disk drive process using simulation techniques
2009-12-01 Application of ant colony optimization for multi-objective production problems
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2019 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพนักวิ่งและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
2019 ขอบข่ายคำศัพท์และวลีภาษาจีนที่ใช้บ่อยสำหรับงานบริการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
2017 ระบบติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นความแบบอิสระนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
2016 ระบบการจัดการความรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2016 Knowledge management for Highland Community Sustainable Development by the Appropriate Innovation and Technology Applications in Upper-Northern Thailand
2014 โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสร้างระเบียบวิธีการจัดการความรู้ในองค์กร
2013 Knowledge Package for a Creative Media Model to Develop High School Students Using Knowledge Management in TRC.VB HARM PREVENTION Framework
2012 Knowledge Management System on Highland Agricultural Research to a Practical community for Office of National Research Council of Thailand
  952704 KM RESEARC PRINC
  952744 TALENT MANAGE TO ORGAN EXCELL
  952791 PROP DEVLOP KM AND INNO
  952792 SEMINAR IN KM AND INNO
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952799 MASTER' S THESIS
  952802 KM AND LEARN BEHAV
  952804 KM AND INNO RESEARCH METH
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KM AND INNO MGMT SEMI 1
  952893 KM AND INNO MGMT SEMI 2
  952894 KM AND INNO MGMT SEMI 3
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm