นางวิภาพร หมื่นมาณี

Mrs.Wipaporn Muenmaaneenipaporn.n@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
เศรษศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544

ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm