นางสาวธณัฐพร จันทร์แสง

Miss Thanutphorn Chansangthanutphorn.ch@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2019 ขอบข่ายคำศัพท์และวลีภาษาจีนที่ใช้บ่อยสำหรับงานบริการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
2017 ระบบติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นความแบบอิสระนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm