อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ

Kannika Daungcharone, Ph.D.kannikadaung@gmail.com  

Education


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2541

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2023 A MicroPython-based Educational Robotic Maze Approach: Learning Improvement to Competition

The 7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2023 Blended learning-driven interdisciplinary project-based approach: Gender differences in learning achievement and perceptions of university students

The 7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2023 Collaborative Learning-Based Flipped Classroom Approach for Enhancing Students’ Motivation in System Analysis and Design Course

The 8th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 6th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2022 Promoting Computational Thinking with Visualization Programming through Project-Based Learning in Computer Science

International Academic Conference on Education, Humanities, and Social Sciences

2022 Investigating University Students’ Acceptance of Virtual Learning Platforms to Support Collaborative Learning During the COVID-19 Pandemic in the System Analysis and Design Course

International Academic Conference on Education, Humanities, and Social Sciences

2022 The Effects of Thinking Process Model Technique on Logical Thinking Skills Influencing Programming Achievement

The 7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2020 A Game-Based Learning Approach on Robotics Visualization for Loops in Programming Concepts

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2020 Students' Acceptance of Digital Learning Tools in Programming Education Course using Technology Acceptance Model

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2020 Smart Learning Environment to Augment the Learners’ Programming Skills

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2020 Effects of Blending Digital Game into Traditional Lecture-Based Learning on University Students’ Programming Learning Achievement

The 18st European Conference on e-learning (ECEL19)

2019 Integrating inquiry learning and knowledge management into a flipped classroom to improve students’ web programming performance in higher education

2019 A mobile game-based C programming language learning: results of university students' achievement and motivations

2019 A development of ubiquitous learning support system based on an enhanced inquiry-based learning approach

2017 Enhancement the Computational Thinking Skills via the Simulation Game

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2016 Agreement of Variables Selection and Program Development for Data Collection in Thai Intensive Care Unit by Delphi Method

2016 Using Mobile Game to Enhance the Learning Motivation and Performance in Higher Education

2015 Factors Affecting Education Augmented by Edutainment Technology: A Case of Computer Programming Subject

International Conference on Software Engineering, Knowledge Engineering and Information Engineering (SEKEIE 2015)

2015 Factors Affecting the Use of Information Technology for Collaboration among Government, Educational and Tourism Small Business Sectors

2014 A Framework for increasing potential of E-Learning system by using the student centered and problem based learning for sustaining knowledge development

The Asian Conference on Technology in the Classroom 2014

2013 A Framework for Electronic Collaboration for Sustainable Development in Small and Medium Sized Enterprises

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2020-03-01 Smart Learning Environment to Augment the Learners' Programming Skills
2020-03-01 A Game-Based Learning Approach on Robotics Visualization for Loops in Programming Concepts
2020-03-01 Students' Acceptance of Digital Learning Tools in Programming Education Course using Technology Acceptance Model
2020-01-01 Implementation of mobile game-transformed lecturebased approach to promoting C programming language learning
2019-01-01 Integrating inquiry learning and knowledge management into a flipped classroom to improve students' web programming performance in higher education
2019-01-01 Effects of blending digital games into traditional lecture-based learning on university students' programming learning achievement
2019-01-01 A mobile game-based C programming language learning: Results of university students’ achievement and motivations
2019-01-01 A development of ubiquitous learning support system based on an enhanced inquiry-based learning approach
2017-11-15 An Inquiry Blended SECI Model-Based Learning Support Approach for Promoting Perceptions and Learning Achievement of University Students
2017-11-15 Using Digital Game as Compiler to Motivate C Programming Language Learning in Higher Education
2017-04-19 Enhancement the computational thinking skills via the simulation game
2016-09-01 Agreement of variables selection and program development for data collection in thai intensive care unit by delphi method
2016-01-01 Using mobile game to enhance the learning motivation and performance in higher education
2015-01-01 Factors affecting the use of information technology for collaboration among government, educational and tourism small business sectors
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  954142 FUNDA COM PROGRAM FOR MM
  954244 SYS ANALYSIS & DESIGN FOR MM
  954246 ADV COMP PROGRAMMING FOR MM
  954389 JOB TRAINING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
  955732 DIGIT GAME EDU
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  960492 WORK INTEGRATED LEARNING 3
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm