อาจารย์ ดร.พรธิดา แก้วกมล

Porntida Kaewkamol, Ph.D.porntida.k@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

ปริญญาโท
Master of Science (e-Business Strategy and Systems), University of Liverpool, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2022 Problems of Information Quality in Social Media Data for Business Analytics

The 2022 WEI International Academic Conference Proceedings

2016 Data Quality of ERP systems in Mobile Environment

2015 ERP System Selection Factors for Electronic-based Manufactures: An Empirical Study of Northern Region Industrial Estate

International Conference on Software Engineering, Knowledge Engineering and Information Engineering (SEKEIE 2015)

2015 Factors for Enterprise Resource Planning System Selection to Support Information Management of Manufacturers

2014 A Framework for Problem-Based Learning with Cloud Technology Environment in On-line Courses

ACTC2014 - The Asian Conference on Technology in the Classroom 2014

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-01-01 Customer Satisfaction Factors of Smart Hotels based on Customer Reviews in Online Platform
2022-01-01 Data Governance Framework as Initiative for Higher Educational Organisation
2016-01-01 Data quality of ERP systems in mobile environment
2015-01-01 Factors for enterprise resource planning system selection to support information management of manufacturers
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2014 ครงการศึกษาความต้องการและจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบอีอาร์พี กรณีศึกษา บริษัท เซเลสติก้า (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์การศึกษาหริภุญไชย จังหวัดลำพูน
  954140 IT LITERACY
  954142 FUNDA COM PROGRAM FOR MM
  954244 SYS ANALYSIS & DESIGN FOR MM
  954246 ADV COMP PROGRAMMING FOR MM
  954389 JOB TRAINING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm