นางเกศสุดา ใจคำ

Mrs. Gedsuda Jaikumgedsuda.j@cmu.co.th  

Education


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm