ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด

Asst.Prof.Chartchai Doung sa-ard, Ph.D.chartchai.d@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Computing), University of Bradford, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2023 ERAWAN HPC: A High-Performance Computing Platform for Data Analysis

The 26-th International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS 2023)

2023 The Source Code Maintenance Time Classifications from Code Smell

The 11th International Conference on Emerging Internet, Data & Web Technologies (EIDWT-2023)

2020 Data Analytical Platform Deployment: A Case Study from Automotive Industry in Thailand

2020 The Software Engineering Position Mapping From Personality Traits

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2019 Data Analytical Platform Deployment: A Case Study from Automotive Industry in Thailand

International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC-2019)

2016 Agile Person Identification Through Personality Test and k-NN Classification Techniques

2016 2nd International Conference on Science in Information Technology (ICSITech)

2015 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง และ ไฟสัญญาณจราจรโดยใช้การให้เหตุผลตามกรณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2015 Assessing Job Positions of Software Engineering Field from Personality Traits

The 9th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2015)

2014 Test data generation from Hibernate constraints

Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA), 2014 8th International Conference on

2014 JuiceGen: The JUnit test generation tool from the UML state machine diagram

Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA), 2014 8th International Conference on

2014 The Quest E-tourism

23rd Conference of International Association of Historians of Asia 2014 (IAHA 2014)

2014 The Transformation Algorithm for Query Mechanisms of Hibernate Framework

International Conference on Advanced Computational Technologies and Creative Media (ICACTCM’2014)

2012 Software Vulnerability Testing for Web Service using SQL injection

2012 Automated Query the Traceability Link from UML Model

2012 The Workload Calculation Web Services

2006 An Automatic Test Data Generation from UML State Diagram Using Genetic Algorithm

International Conference on Software Knowledge Information Management Applications (SKIMA2006)

2006 A Semantic Part Generated Java Statement from a CafeOBJ Specification

IEEE International Electro/Information Technology Conference

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2020-03-01 The Software Engineering Position Mapping from Personality Traits
2020-01-01 Data Analytical Platform Deployment: A Case Study from Automotive Industry in Thailand
2014-04-08 Test data generation from Hibernate constraints
2014-04-08 JuiceGen: The JUnit test generation tool from the UML state machine diagram
2008-01-01 GA-based automatic test data generation for UML state diagrams with parallel paths
2007-12-01 Test data generation from UML state machine diagrams using GAs
2006-12-01 A semantic part generated Java statement from a CafeOBJ specification
2003-12-01 An Automatic Approach to Transform CafeOBJ Specifications to Java Template Code
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2018 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคเหมืองความคิด
2017 กล้วยใหญ่
2017 โครงการทางเทคนิคด้านการพัฒนาระบบแบบ Object-Oriented สำหรับขยายผลระบบ SIPROs
2017 โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 3
2015 Research Project for Application Presentation of Monument in Wat Umong (Suan Buddha Dhamma), Chiang Mai
2013 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของวิธีการเรียกค้นข้อมูลของไฮเบอร์เนทเฟรมเวิร์ค
2013 edge elicitation of Chiang Mai historical city plan using knowledge management by applied information technology to support tourism sector
2012 ศึกษาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของนักศึกษาใหม่ เปรียบเทียบกับนักศึกษารุ่นพี่ที่มีต่อการรับน้องในวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  270702 DATA SCIENCE PROGRAMMING
  953234 DEV OPS
  953331 COMPO-BASED SOFTWARE DEV
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953492 SPECIAL TOPICS IN COOP 1
  953493 SPECIAL TOPICS IN COOP 2
  953499 SE PROJECT
  953701 INTRO SW DEVELOPMENT
  953727 SOFTWARE TESTING
  953799 MASTER'S THESIS
  955100 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
  955200 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2021 โครงการหลักสูตรระยะสั้น Front End Develeper
2020 โครงการการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องหลังสำหรับระบบ Autopair ระยะที่ 3 ระยะเวลา 12 เดือน
2020 โครงการออกแบบและพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างระบบภายใน บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ภายใต้โครงการ CAMT Workload Mobility