ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร

Asst.Prof. Pattaraporn Khuwuthyakorn, Ph.D.pattaraporn.khuwuth@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542

ปริญญาโท
Master of Engineering Management (Engineering Management), Queensland University of Technology, 2548

ปริญญาโท
Master of Engineering Science (Electrical Engineering Studies), Queensland University of Technology, 2549

ปริญญาเอก
Docter of Philosophy (Information Engineering), The Australian National University, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2023 The potential of a tree to increase comfort hours in campus public space design

2021 Pharmaceutical mobile application for visually-impaired people in Thailand: development and implementation

2021 A Knowledge-Based Smart Trainer System for Transferring Knowledge From Coaches to Long Jump Students

2020 Thailand medical mobile application for patients triage base on criteria based dispatch protocol

2019 The Development of a Gait Speed Detection System for Older Adults Using Video-Based Processing

4th International Conference on Biomedical Imaging, Signal Processing (ICBSP 2019)

2019 On the Validity of the Knowledge Transferring Assessment of the Knowledge-based System for Training Long Jump Athletes: The Approach-Run Phase

2019 Requirement analysis to design the knowledge-based system for long jump coaching

2019 Type 2 Diabetes Mobile Application for Supporting for Clinical Treatment: Case Development Report

2018 First Aid Literacy Mobile Application Development

The 8th International Conference on Information Communication and Management (ICICM2018)

2018 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II

2018 การประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมความรู้เพื่อการออกแบบโมบายแอปพลิเคชันกรณีศึกษา: แอปพลิเคชัน "วัดในบ้าน" เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II

2018 Analysis of the Use of Social Network in the 21st Century Active Learning for Undergraduate Student Based on the Subject of Rapid Application Development

2017 The Effectiveness of the Game-Based Learning System for the Improvement of American Sign Language using Kinect

2017 Non-Prescription Medicine Mobile Healthcare Application: Smartphone-Based Software Design and Development Review

2017 Pediatric Fluid Therapy Calculator Mobile Application (PFTC)

The 7th International Conference on Information Communication and Management (ICICM 2017)

2017 The User’s Satisfaction of Graphic User Interface in Designing for Health Care Mobile Application

2017 Pharmacy Assistant Mobile Application (PAMA): Development and Reviews

2016 The Development of an Intelligent Game?Based System for Learning Sign Language with Kinect

The 10th European Conference on Games Based Learning (ECGBL2016)

2016 Mobile Health Application for Initial Medication: A Survey Comparing Confidence of Pharmacists versus Public

The 8th Thailand-Japan International Academic Conference: Exchange For Eternity (TJIA2016)

2016 The Exploration of Privacy Concerns for Fake Page in Social Media and Its Effects to Community

International Conference on Engineering Technology and Management (ICETM2016)

2016 PROCESS IMPROVEMENT FOR CHECKING JIGS AND CNC PROGRAMS

The 18th International Conference on Industrial Engineering

2015 การบูรณาการหลักการแบบลีนในบริบทของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของฝ่ายประกันคุณภาพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2021-12-01 Pharmaceutical mobile application for visually-impaired people in Thailand: development and implementation
2021-02-12 A Knowledge-Based Smart Trainer System for Transferring Knowledge From Coaches to Long Jump Students
2020-04-09 Thailand medical mobile application for patients triage base on criteria based dispatch protocol
2020-03-09 Word Cloud Analysis of Customer Satisfaction in Cosmetic Products in Thailand
2019-09-16 The development of a gait speed detection system for older adults using video-based processing
2019-01-01 Requirement analysis to design the knowledge-based system for long jump coaching
2019-01-01 Type 2 diabetes mobile application for supporting for clinical treatment: Case development report
2018-08-22 First aid literacy mobile application development
2018-06-01 The Use of Cyberbullying Mobile Application to Increase Perceived Knowledge of Cyberbullying among Adolescents
2017-08-28 Pediatric fluid therapy calculator mobile application (PFTC)
2017-01-01 Designing of a game-based learning framework for training pharmacy students
2017-01-01 The effectiveness of the game-based learning system for the improvement of American Sign Language using kinect
2017-01-01 Non-prescription medicine mobile healthcare application: Smartphone-based software design and development review
2017-01-01 Pharmacy Assistant Mobile Application (PAMA): Development and reviews
2016-01-01 The development of an intelligent game-based system for learning sign language with kinect
2015-01-01 Framework of knowledge-based system for practising long jumpers using movement recognition
2015-01-01 Preliminary database application for Thai production saving groups
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2021 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565
2021 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565
2021 Developing a Dynamic Digital Twin for Sustainable Smart Campus Management
2020 ASTRA Project / ERASMUS+ KA3 Capacity Building for Higher Education
2020 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 2)
2020 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564
2020 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564
2020 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1)
2020 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2020 ICT ก้าวล้ำเจ็บป่วยรู้ทันอุ่นใจยั่งยืน : การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศประยุกต์เพื่อการวินิจฉัยการเจ็บป่วยเบื้องต้น
2019 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2019 ความตรงและความน่าเชื่อถือของโปรแกรมตรวจวัดความเร็ว เพื่อประเมินความเร็วในการเดินในผู้สูงอายุสุขภาพดี
2018 โครงการการพัฒนาเว็บไซต์ภายใต้แบรนด์ Be Alla Organic Beauty
2017 Development of Mobile Application for Medications Managing for People with Vision Disabilities and Elderly Patients
2017 การวิเคราะห์สัญญาณชีพเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KM AND INNO MGMT SEMI 1
  952893 KM AND INNO MGMT SEMI 2
  954143 DATA MANAGEMENT
  954389 JOB TRAINING
  954474 DIGITAL DATA GATHERING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954490 INFO RESEARCH METHOD
  954491 SELECTED TOPIC IN MMIT
  954499 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm