ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล

Asst.Prof.Orawit Thinnukool, Ph.D.orawit.t@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552

ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2023 An IDEF0 Functional Planning Model for the Development of an Asset Management Framework: A Case Study of Chiang Mai University

2022 Deep learning model construction for a semi-supervised classification with feature learning

2022 Prediction of FRCM–Concrete Bond Strength with Machine Learning Approach

2022 A Cascaded Design of Best Features Selection for Fruit Diseases Recognition

2022 Semi/Fully-Automated Segmentation of Gastric-Polyp Using Aquila-Optimization-Algorithm Enhanced Images

2021 Data identification of determinants affecting the adoption of sustainable construction: The perspective of residential building developers

2021 Using Survival Analysis To Investigate Undergraduate Student Dropout Rates In The College of Arts, Media And Technology, Chiang Mai University

2021 Double Encryption Using Trigonometric Chaotic Map and XOR of an Image

2021 Thai Pregnant Mobile Application: Review and Development Report

2021 Analysis of Brain MRI Images Using Improved CornerNet Approach

2021 Optimal Deep Convolution Neural Network for Cervical Cancer Diagnosis Model

2021 Pharmaceutical mobile application for visually-impaired people in Thailand: development and implementation

2021 Smart-contract aware ethereum and client-fog-cloud healthcare system

2021 Patient Triage System for Supporting the Operation of Dispatch Centres and Rescue Teams

2020 Thailand medical mobile application for patients triage base on criteria based dispatch protocol

2019 Smart Ecotourism Planning in Chiang Mai using Traveling Salesman Problem

5th International Conference on E-business and Mobile Commerce - ICEMC 2019

2019 An exploratory study of digital workforce competency in Thailand

2019 LAND USE CHANGE OVER TIME IN CHIANG MAI PROVINCE, THAILAND

2019 Type 2 Diabetes Mobile Application for Supporting for Clinical Treatment: Case Development Report

2018 First Aid Literacy Mobile Application Development

The 8th International Conference on Information Communication and Management (ICICM2018)

2018 การประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมความรู้เพื่อการออกแบบโมบายแอปพลิเคชันกรณีศึกษา: แอปพลิเคชัน "วัดในบ้าน" เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II

2018 The Use of Cyberbullying Mobile Application to Increase Perceived Knowledge of Cyberbullying Among Adolescents

2018 Analysis of the Use of Social Network in the 21st Century Active Learning for Undergraduate Student Based on the Subject of Rapid Application Development

2017 Is Facebook a Suitable Tool in Modern World Technology for Active Learning in as Regards 21st Century Learning?

2017 Preliminary Design for Development for Non-Prescription Medicine Mobile Health Application

2017 Non-Prescription Medicine Mobile Healthcare Application: Smartphone-Based Software Design and Development Review

2017 Pediatric Fluid Therapy Calculator Mobile Application (PFTC)

The 7th International Conference on Information Communication and Management (ICICM 2017)

2017 The User’s Satisfaction of Graphic User Interface in Designing for Health Care Mobile Application

2017 Pharmacy Assistant Mobile Application (PAMA): Development and Reviews

2016 Mobile Health Application for Initial Medication: A Survey Comparing Confidence of Pharmacists versus Public

The 8th Thailand-Japan International Academic Conference: Exchange For Eternity (TJIA2016)

2016 Shedding Light on the National Identity of Local Music in Northern Thailand: Design and Implementation via Responsive Web Application

2016 Modelling urban growth over time using grid-digitized method with variance inflation factors applied to spatial correlation

2016 The User’s Satisfaction of Graphic User Interface in Designing for Health Care Mobile Application

2016 2nd ADVANCED RESEARCH IN MATERIAL SCIENCES, MANUFACTURING, MECHANICAL AND MECHATRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY INTERNATIONAL CONFERENCE (AR4MET2016)

2016 Preliminary Development for Non-Prescription Drugs Mobile Health Application

International Conference on Computer, Communication and Control Technology (I4CT2016)

2015 Designing Basic Relational Database for Analysis Land-Use Change

2015 International Conference on Information Technology (ICIT 2015)

2015 Attitude and Opinion of Bicycle-Helmet Signal

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2021-12-01 Pharmaceutical mobile application for visually-impaired people in Thailand: development and implementation
2021-12-01 Patient triage system for supporting the operation of dispatch centres and rescue teams
2021-06-02 Smart-contract aware ethereum and client-fog-cloud healthcare system
2021-01-01 The Recent Technologies to Curb the Second-Wave of COVID-19 Pandemic
2021-01-01 Some Results in Neutrosophic Soft Topology concerning Neutrosophic Soft ∗b Open Sets
2020-04-09 Thailand medical mobile application for patients triage base on criteria based dispatch protocol
2020-03-09 Word Cloud Analysis of Customer Satisfaction in Cosmetic Products in Thailand
2019-05-22 Smart ecotourism planning in chiang mai using traveling salesman problem
2019-05-01 An exploratory study of digital workforce competency in Thailand
2019-01-01 Type 2 diabetes mobile application for supporting for clinical treatment: Case development report
2018-08-22 First aid literacy mobile application development
2018-06-01 The Use of Cyberbullying Mobile Application to Increase Perceived Knowledge of Cyberbullying among Adolescents
2018-06-01 Analysis of the Use of Social Network in the 21st Century Active Learning for Undergraduate Students Based on the Subject of Rapid Application Development
2017-08-28 Pediatric fluid therapy calculator mobile application (PFTC)
2017-01-01 Designing of a game-based learning framework for training pharmacy students
2017-01-01 Is Facebook a suitable tool in modern world technology for active learning in as regards 21st century learning?
2017-01-01 Preliminary design for development for non-prescription medicine mobile health application
2017-01-01 Non-prescription medicine mobile healthcare application: Smartphone-based software design and development review
2017-01-01 Pharmacy Assistant Mobile Application (PAMA): Development and reviews
2017-01-01 The user's satisfaction of graphic user interface in designing for health care mobile application
2016-05-01 Modelling urban growth over time using grid-digitized method with variance inflation factors applied to spatial correlation
2016-04-01 Shedding light on the national identity of local music in Northern Thailand: Design and implementation via responsive web application
2016-01-01 Land use change and development modeling using logistic regression
2015-01-01 Preliminary database application for Thai production saving groups
2015-01-01 Attitude and opinion of Bicycle-Helmet Signal
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2022 Freedom Trail Development in Wiang Chiang Mai Through 360 degree AR Technology to Support Physical Tourism Activities For Wellness
2022 Top 10 ปีงบ 2565_Deep Learning Approach Based on Residual Neural Network and SVM Classifier for Driver’s Distraction Detection
2022 Top 10 ปีงบ 2565_Performance Analysis for COVID-19 Diagnosis Using Custom and State?of?the?Art Deep Learning Models
2022 Top 10 ปีงบ 2565_Pneumonia Detection Using Attention Mechanism from Chest X-Ray Images
2022 Top 10 ปีงบ 2565_Evaluation of Hybrid Models for Breast Cancer Detection via Transfer Learning Technique
2022 Top 10 ปีงบ 2565_Crops Leaf Diseases Recognition : A Framework of Optimum Deep Learning Feature
2022 Top 10 ปีงบ 2565_Two-Stream Deep Learning Architecture based Human Action Recognition
2022 Top 10 ปีงบ 2565_Signet Ring Cell Detection from Histogical Images Using Deep Learning
2022 Top 10 ปีงบ 2565_Gastrointestinal Diseases Recognition : A Framework of Deep Neural Network and Improved Moth-Crow Optimization with DCCA Fusion
2022 Top 10 ปีงบ 2565_Compressive Strength Prediction of Lightweight Concrete: Machine Learning Models
2022 Top 10 ปีงบ 2565_Prediction of FRCM–Concrete Bond Strength with Machine Learning Approach
2021 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565
2021 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565
2021 Developing a Dynamic Digital Twin for Sustainable Smart Campus Management
2020 ASTRA Project / ERASMUS+ KA3 Capacity Building for Higher Education
2020 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564
2020 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564
2020 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2020 ICT ก้าวล้ำเจ็บป่วยรู้ทันอุ่นใจยั่งยืน : การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศประยุกต์เพื่อการวินิจฉัยการเจ็บป่วยเบื้องต้น
2019 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2019 การพัฒนาระบบบริหารลูกหนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2019 การพัฒนาและการใช้งานไทยแอปพลิเคชันเพื่อคัดแยกอาการป่วย
2018 โครงการการพัฒนาเว็บไซต์ภายใต้แบรนด์ Be Alla Organic Beauty
2017 Development of Mobile Application for Medications Managing for People with Vision Disabilities and Elderly Patients
2017 การวิเคราะห์สัญญาณชีพเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ
2017 แอปพลิเคชัน Pharmacy Scan (หมอยา Ver.2)
2016 การออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่นยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น
2015 การทำนายการเปลี่ยนไปเป็นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2553-2554
  952798 INDEPENDENT STUDY
  954100 INFO SYSTEM FOR ORG MGMT
  954248 INFORM AND COMM TECH
  954389 JOB TRAINING
  954449 RAPID APPLICATION DEVELOPMENT
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954490 INFO RESEARCH METHOD
  954498 INFO RESEARCH METHOD
  954499 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm