ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล

Asst.Prof.Prompong Sugunnasil, Ph.D.prompong.sugunnasil@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2023 An Approach to Enhance Academic Ranking Prediction with Augmented Social Perception Data

2023 Exploration of Neural Network Imputation Methods for Medical Datasets

2022 Tourist Attraction Satisfaction Factors from Online Reviews. A Case Study of Tourist Attractions in Thailand

2022 Data Service Platform for Social and Community to Drive the Royal Project Foundation

The 10-th International Conference on Emerging Internet, Data & Web Technologies (EIDWT-2022)

2021 Artificial Neural Network Based Prediction of PM2.5 Using Neighboring

2017 Detecting Livelock in Activity Diagram Using Process Expression

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2016 Facilitating Knowledge Sharing and Reuse in Information Service Using Information Retrieval Technique

The 2nd International Conference on Communication and Information Processing (ICCIP2016)

2016 Detecting Deadlock in Activity Diagram Using Process Automata

The 20th International Computer Science and Engineering Conference 2016

2016 A Framework of Modified Knowledge Creation Theory for Teaching Practice-Oriented Module

International Conference on Engineering Technology and Management (ICETM2016)

2016 A Knowledge Management Framework for Studying the Child Obesity

3rd International Conference on Industrial Engineering Management Science and Application (ICIMSA2016

2015 การจัดการความรู้กับปัญหาโรคอ้วนในเด็กโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2015 Improving short-term load forecasting by using ARIMA

the 16thAsia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2017-04-19 Detecting livelock in activity diagram using process expression
2017-02-21 Detecting deadlock in activity diagram using process automata
2016-11-26 Facilitating knowledge sharing and reuse in information service using information retrieval technique
2016-07-05 A knowledge management framework for studying the child obesity
2014-01-01 Modelling a neural network using an algebraic method
2010-12-20 Feature selection for neural network based stock prediction
2010-07-30 Detecting deadlock and multiple termination in BPMN model using process automata
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2022 การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนภายใต้โครงการ Gifted School & Pre College 2021 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2021 การยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านการศึกษา
2020 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ห้องเรียนระหว่างวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2019 การแบ่งประเภทผู้ขอรับสินเชื่อโดยใช้กลวิธีเหมืองข้อมูล
2019 ดิจิไทซ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อการวางแผนด้านการท่องเที่ยวและการจราจร
2019 การสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค
2016 ทฤษฏีสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้แบบย้อนกลับเพื่อการสอนเชิงปฏิบัติ
2015 Knowledge Management on Organization Using Lean Paradigm and Web 2.0
  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  953232 OO ANALYSIS & DESIGN
  953392 SOFTWARE ENGINEERING PREPROJECT
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953494 SELECTED TOPICS IN SE 1
  953499 SE PROJECT
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
  959727 DIGI ANALY IN DIGI BUS
  961101 FUND DATA SCI PRO
  961731 BUSINESS DATA ANALYTICS
  961732 HEALTH INFORMATICS
  961791 SELECT TOPIC IN APP DATA SCI 1
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2022 โครงการคอร์สอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการถ่ายภาพในรูปแบบดิจิทัลเชิงพาณิชย์
2022 โครงการคอร์สอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
2021 วิทยากรการอบรมหลักสูตรการเข้าสู่บทบาทนักพัฒนาและเจ้าของผลิตภัณฑ์ Product Owner (PO)
2021 โครงการอบรมการตัดต่อวีดีโอขั้นสูงโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สำหรับนักเรียนโครงการ พสวท.สมทบ ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2021 โครงการอบรมพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2021 โครงการ Animation Academy 2021
2021 โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา internet of things (IOT)
2020 โครงการอบรมการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Digital media creation on social networks)