ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล

Asst.Prof.Sirikorn Santirojanakul, Ph.D.sirikorn.s@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2023 The Level up of Digital Commerce Performance Model for University Digital Startup Ecosystem

The 8th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 6th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2023 A Social Recommendation Framework for Chinese Long-stayers in Chiang Mai

7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology, DAMT 2022 and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, NCON 2022

2023 A knowledge model for university food delivert service

7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology, DAMT 2022 and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, NCON 2022

2020 Web Application Development for Expertise Search and Research Collaboration of Chiang Mai University’s Researchers Using Text Mining

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2019 Analysis of research topics and collaborative network of Thai government supported scholars

2019 Understanding STEM Scholars: The Government Human Capital Management

2018 "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาจีนด้วยแท็บเล็ตของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)"

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “สังคม ความรู้ และดิจิทัล

2018 The Study of Effectiveness of the Application ("Chinese school") to Learn Chinese Language at Chalermprakiet 48 years School

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 4 (KDS2018)

2018 The development of sports science knowledge management systems through CommonKADS and digital Kanban board

2018 The Development of Sports Science Knowledge Management Systems Through CommonKADS and Digital Kanban Board

IEEE Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE2018)

2018 Analysis of Research Topics and Collaborative Network of Thai Government Supported Scholars

International Conference on Computer Science and Information Technology (ICCSIT2018)

2018 Development of Management Information System for Cooperative Education in Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2017 A Leverage Potential of Chilled Distribution Center Operations

the 7th International Conference on Industrial Engineering and Systems Management

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2020-03-01 Web Application Development for Expertise Search and Research Collaboration of Chiang Mai University's Researchers Using Text Mining
2018-07-05 The development of sports science knowledge management systems through CommonKADS and digital Kanban board
2018-07-01 Analysis of research topics and collaborative network of Thai government supported scholars
2018-06-08 Development of management information system for cooperative education in Thailand
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2022 การพัฒนาแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของอาเซียน
2021 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565
2020 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 2)
2020 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1)
2019 โครงการพัฒนาตัวแบบระบบนิเวศธุรกิจ New Retail สินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคคุณภาพ
2018 โครงการพัฒนาศักยภาพ ธุรกิจประกอบการท้องถิ่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะ ในการบริหารธุรกิจด้วย Digital Transformation
2017 การพัฒนาระบบติดตามสถานะโครงการของนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2016 การออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่นยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น
2015 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาจีนด้วยแท็บเล็ตของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)
  952892 KM AND INNO MGMT SEMI 1
  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  954143 DATA MANAGEMENT
  954340 DB DESIGN AND APPS
  954346 APP DEV FOR BUS SEC
  954347 E-COMMERCE
  954389 JOB TRAINING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954491 SELECTED TOPIC IN MMIT
  954499 INDEPENDENT STUDY
  959701 DIGITAL TRANSFORMATION
  959703 USABILITY OF DIGI TECH
  959711 INTRO TO DIGI BUS
  959727 DIGI ANALY IN DIGI BUS
  960141 DIGITAL INDUSTRY SOLUTION 1
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2021 Tatent Utilization Platform for National Talent Pool
2021 โครงการพัฒนากำลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคเหนือ)