อาจารย์ ดร.ปริญญา สุวรรณศรีคำ

Mr.Parinya Suwansrikham, Ph.D.parinya.s@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540

ปริญญาโท
วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2021-01-01 An Experiment for Outdoor GPS Localization Enhancement using Kalman Filter with Multiantenna Consumer-Grade Sensors
2020-06-01 Dew computing and asymmetric security framework for big data file sharing
2020-01-01 A Fast Single-Image Dehazing Algorithm Based on Dark Channel Prior and Rayleigh Scattering
2019-06-15 Protection of big data privacy on multiple cloud providers by asymmetric security scheme
2018-11-28 Asymmetric Secure Storage Scheme for Big Data on Multiple Cloud Providers
2018-06-14 Data transformation of UML diagram by using model driven architecture
2017-04-19 Indoor vision based guidance system for autonomous drone and control application
2015-01-01 Framework of knowledge-based system for practising long jumpers using movement recognition
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2016 การสร้างโมเดลการเรียนรู้ด้วยวิธีการกระจายความรู้บนสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
2016 การศึกษาประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กภายในอาคาร
2013 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี
2013 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
2013 การศึกษาและพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2012 Knowledge Management System on Highland Agricultural Research to a Practical community for Office of National Research Council of Thailand
2012 English language hyper text content reading behavior study, to enhance online teaching resource material for Chiang Mai University international program student
2012 The Information System for Research Management Office, College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
  953100 COMPUTERS AND PROGRAMMING
  953214 OS & COMP NETWORK
  953231 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
  953233 ADVANCED PROGRAMMING
  953499 SE PROJECT
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm