อาจารย์ กชณิช วรรณโกษฐ

Miss Kodchanitch Wannagoatkodchanitch.wanna@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟท์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2022 Analysis of Community Logistics Service Models by Using Analytic Hierarchy Process

7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology

2021 Recycling Model Selection based for express package base on AHP: A practical case of Yunnan University

Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2015 Knowledge Management on Organization Using Lean Paradigm and Web 2.0
  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  954143 DATA MANAGEMENT
  954310 INFO SYS FOR ERP
  954347 E-COMMERCE
  954370 ANALYSIS & DESIGN MATS MGMT
  954389 JOB TRAINING
  954426 INTRODUCTION TO E-SERVICE
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm