อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์

Boontarika Paphawasit, Ph.D.boontarika.p@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549

ปริญญาโท
Master of Science (Business and Financial Economics), University of Greenwich, 2554

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Economics), Brunel University London, 2560

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2023 Environmental and Economic Factors Affecting COVID-19 Infection in 175 Countries

2022 Investigating patterns of research collaboration and citations in science and technology: A case of Chiang Mai University

2021 Combining Machine Learning Algorithm with ARIMA for Stock Market Forecasting: The Case of SET100 Index

16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE 2021)

2021 Effect of microwave-assisted curing process on strength development and curing duration of cellular lightweight geopolymer mortar

2020 Web Application Development for Expertise Search and Research Collaboration of Chiang Mai University’s Researchers Using Text Mining

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2019 Influence of Sodium Hydroxide Grade on the Strength of Fly Ash-Based Geopolymer Cement

The 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2019)

2019 The Impact of SET Awards on Return om Equity of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand

11th International Conference on Information Management and Engineering (ICIME 2019)

2019 Understanding STEM Scholars: The Government Human Capital Management

2018 Beautiful Minds: Physical Attractiveness and Research Productivity in Economics

2nd IZA/HSE Workshop: Ten Years after the Financial Crisis - Labor Market Adjustment in Emerging and Post-Transition Economies

2018 Value Added Product of Lightweight Cement from Industrial By-products Using Geopolymer Technique

2018 6th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME2018)

2017 Nobel Beauty

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2021-01-01 Effect of microwave-assisted curing process on strength development and curing duration of cellular lightweight geopolymer mortar
2020-03-01 Web Application Development for Expertise Search and Research Collaboration of Chiang Mai University's Researchers Using Text Mining
2020-01-01 Influence of sodium hydroxide grade on the strength of fly ash-based geopolymer cement
2019-09-19 The impact of the set awards on return on equity of listed companies in the stock exchange of Thailand
2018-01-01 Value added product of lightweight cement from industrial by-products using geopolymer technique
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2021 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565
2021 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยระบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2021 การวิจัยเชิงประจักษ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญากับมูลค่าทางการตลาดและสมรรถนะทางการเงินของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ในช่วงก่อนและระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19
2020 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564
2020 The Impact of Research Collaboration on Research Development in Science and Technology
2020 Boosting Cross-Border Trade Opportunities in MLC SEZs through R3A and China Pan Asia Railway Network
2019 Enhancing the competitiveness of thai startup through peoper: the case of feedback 180
2019 การศึกษาผลกระทบของปรากฎการณ์แมทธิวต่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลไทย
  952791 PROP DEVLOP KM AND INNO
  952792 SEMINAR IN KM AND INNO
  954170 ELEMENTARY BPM
  954231 HCM DIG BUS
  954389 JOB TRAINING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
  959721 DATA-DRIVEN ENTERPRISE
  959799 MASTER'S THESIS
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm