นางสาววัชราพรรณ เสียงสนั่น

Miss Watcharaphan Siangsananwatcharaphan.siang@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm