ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร พรรณจิตต์

Asst.Prof.Passakorn Phannachitta, Ph.D.passakorn.p@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554

ปริญญาโท
Master of Engineering (Software Engineering), Nara Institute of Science and Technology, 2556

ปริญญาเอก
Doctor of Engineering (Software Engineering), Nara Institute of Science and Technology, 2559

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2023 The Source Code Maintenance Time Classifications from Code Smell

The 11th International Conference on Emerging Internet, Data & Web Technologies (EIDWT-2023)

2023 Virtual machines (VMs) are used extensively in the cloud. The underlying hypervisors allow hardware resources to be split into multiple virtual units which enables server consolidation, fault containment, and resource management. However, VMs with traditional architecture introduce heavy overhead and reduce application performance. Containers are becoming popular options for running applications, yet such a solution raises security concerns due to weaker isolation than VMs. We are at the point of container and traditional virtualization convergence where lightweight hypervisors are implemented and integrated into the container ecosystem to maximize the benefits of VM isolation and container performance. However, there has been no comprehensive comparison among different convergence architectures. To identify limitations and best-fit use cases, we investigate the characteristics of Docker, Kata, gVisor, Firecracker, and QEMU/KVM by measuring the performance of disk storage, main memory,

2021 Comparative Performance Study of Lightweight Hypervisors Used in Container Environment

11th International Conference on Cloud Computing and Services Science CLOSER

2020 On an Optimal Analogy-based Software Effort Estimation

2020 Meta Learning and Software Effort Estimation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2019 MODEL-BASED SOFTWARE EFFORT ESTIMATION – A ROBUST COMPARISON OF 14 ALGORITHMS WIDELY USED IN THE DATA SCIENCE COMMUNITY

2018 MAHAKIL: Diversity Based Oversampling Approach to Alleviate the Class Imbalance Issue in Software Defect Prediction

2017 The Significant Effects of Data Sampling Approaches on Software Defect Prioritization and Classification

ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)

2017 Bug or Not? Bug Report Classification using N-Gram IDF

IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)

2017 Robust comparison of similarity measures in analogy based software effort estimation

International Conference on Software, Knowledge Information, Industrial Management and Applications (SKIMA)

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2020-09-01 On an optimal analogy-based software effort estimation
2020-03-01 Meta Learning and Software Effort Estimation
2019-04-01 Model-based software effort estimation - A robust comparison of 14 algorithms widely used in the data science community
2018-06-01 MAHAKIL: Diversity Based Oversampling Approach to Alleviate the Class Imbalance Issue in Software Defect Prediction
2018-05-27 MAHAKIL: Diversity based oversampling approach to alleviate the class imbalance issue in software defect prediction
2018-02-16 Robust comparison of similarity measures in analogy based software effort estimation
2017-12-07 The Significant Effects of Data Sampling Approaches on Software Defect Prioritization and Classification
2017-11-02 Bug or not? Bug Report classification using N-gram IDF
2017-08-11 Cross-project defect prediction using a credibility theory based naive bayes classifier
2017-02-01 A stability assessment of solution adaptation techniques for analogy-based software effort estimation
2016-07-02 Filter-INC: Handling effort-inconsistency in software effort estimation datasets
2016-04-04 A review and comparison of methods for determining the best analogies in analogy-based software effort estimation
2016-01-01 The impact of a low level of agreement among reviewers in a code review process
2016-01-01 LSA-X: Exploiting productivity factors in linear size adaptation for analogy-based software effort estimation
2014-01-01 Scaling up analogy-based software effort estimation: A Comparison of multiple hadoop implementation schemes
2013-10-15 An empirical experiment on analogy-based software cost estimation with CUDA framework
2013-01-01 Improving analogy-based software cost estimation through probabilistic-based similarity measures
2012-01-01 An algorithm for gradual patch acceptance detection in Open Source software repository mining
2011-12-01 An analysis of gradual patch application: A better explanation of patch acceptance
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2019 A development of emergency assessment system for a creation of effective notification guideline of emergency patient management through mobile devices
  953233 ADVANCED PROGRAMMING
  953327 SOFTWARE METRICS
  953481 INTRO TO INFO RETRIEV
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953492 SPECIAL TOPICS IN COOP 1
  953493 SPECIAL TOPICS IN COOP 2
  953494 SELECTED TOPICS IN SE 1
  953499 SE PROJECT
  953789 SELECTED TOPICS IN SE
  953799 MASTER'S THESIS
  961792 SELECT TOPIC IN APP DATA SCI 2
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm