นางสาวกฤษณพร พละพล

Miss Kristsanaporn Palaponkristsanaporn.pala@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm