อาจารย์ ดร.สุมาลี สง่าเมือง

Sumalee Sangamuang,Ph.D.sumalee.sa@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2022 Virtual Reality Locomotion in Place for Virtual Museum Exhibitions of Culture Heritage: Comparing Joystick Controller, Point & Teleport and Arm Swinging

2021 Book Recommendation for Library Automation Use in School Libraries by Multi Features of Support Vector Machine

2019 A Graph-Based Algorithm for Interpersonal Ties Clustering in Signed Networks

2019 Impact of minimum-cut density-balanced partitioning solutions in distributed webpage ranking

2018 IDBP: A distributed min-cut density-balanced algorithm for incremental web-pages ranking

2018 iDBP: a distributed min-cut density-balanced algorithm for incremental web-pages rankin

International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing

2015 An efficient algorithm for density-balanced partitioning in distributed pagerank,” in

International Conference on Digital Information Management

2015 An algorithm to improve MPI-PageRank performance by reducing synchronization time

International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC)

2015 An algorithm for min-cut density-balanced partitioning in p2p web ranking,” in Recent Advances in Information and Communication Technology

Recent Advances in Information and Communication Technology

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2020 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษ ที่ 21
2020 Communication via SMS Notification for Epidemic Spread Warning on Mobile Phone Making Receivers Be Aware, Not Be Frightened and Not Negatively Affect. Stigmatized Patients
2020 Development of a mobile-based application for epidemic spread warning using a distributed large-scale graph analytics algorithm
  270701 DATA MANAGEMENT AND BIG DATA
  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
  958222 GAME DEVELOPMENT 2
  958261 GRAPHICS DESIGN FOR 2D GAMES
  958331 DATA & NETWORK FOR GAME DEV
  958491 WIL FOR DIGITAL GAME 1
  958492 WIL FOR DIGITAL GAME 2
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm