นางสาว ณัฐนรีย์ วงค์ปิน

Miss Natnaree Wongpinnatnaree.w@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm