อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ เฉินบำรุง

Suepphong Chernbumroong, Ph.D.suepphong.c@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
Master of Arts (International Relations and Development), University of East Anglia, 2554

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2023 The effect of pre-class online video on improving knowledge retention and motivation

2022 The Effects of Gamified Exhibition in a Physical and Online Digital Interactive Exhibition Promoting Digital Heritage and Tourism

2022 Systematic reviews of elderly exercise barriers

2022 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2022 Chatbot Application to Support Smart Agriculture in Thailand

2022 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2022 Training Evaluation in a Smart Farm using Kirkpatrick Model: A Case Study of Chiang Mai

2022 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2021 Preliminary study on Smart farming literacy: A case study in Barp gewog, Punakha District, Bhutan

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2021 The Conceptual Model of Digital Transformation for Small and Medium Enterprises in Thailand

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2021 The Implementation of Virtual Reality Technology in Education: the Perspective of Learning Environment

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2022 ศึกษาผลกระทบการออกกำลังกายด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มออกกำลังกายโดยใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เพื่อป้องกันความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ
  955104 INTRO TO DIGITAL BUSINESS
  959702 SW PROJECT MGMT & CHANGE MGMT
  959711 INTRO TO DIGI BUS
  959713 CROS-BORD E-COM
  959723 DIGITAL SOLUTION
  959789 SELECTED TOPICS IN DTM
  959798 INDEPENDENT STUDY
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2023 โครงการการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนานักซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลบนจักรวาลนฤมิตร
2023 โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนนวัตกรรมดิจิทัลล้านนาด้านหัตถกรรมและการท่องเที่ยว (Digitla Lanna)
2022 โครงการพัฒนาทักษะใหม่ผู้ประกอบการภาคเหนือสู่ตลาด Cross Border E-commerce โดยใช้ Gamifcation Plaform