อาจารย์ ดร.ชมภัช มาลังค์

Chommaphat Malung, Ph.D.kanokwan.ma@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ), วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Software Engineering), Beijing Institute of technology, 2563

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2020 Boosting Cross-Border Trade Opportunities in MLC SEZs through R3A and China Pan Asia Railway Network
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm