อาจารย์ ธกฤต เฉียบแหลม

Mr.Thakrit Chiablaemthakrit.c@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประติมากรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารวัฒนธรรม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2013 การถอดองคืความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

การประชุมวันวิชาการครั้ง 9 วิถีวิจัย: มช. ก้าวไกล รับใช้แผ่นดิน

2013 The Integration of Social Media and Mobile Technology for Improving Outsourcing

8th International Congress on Logistics and SCM Systems

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2015 Research Project for Application Presentation of Monument in Wat Umong (Suan Buddha Dhamma), Chiang Mai
2013 edge elicitation of Chiang Mai historical city plan using knowledge management by applied information technology to support tourism sector
2012 ย้อนเวลาหาอดีตเมืองเชียงใหม่ 700 ปี
2011 การศึกษารวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
  951101 ART AND ANIMATION HISTORY
  951216 DIGITAL CINEMATOGRAPHY
  951345 ART AND NEW MEDIA EXHIBITION
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  957488 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  957489 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm