ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร

Asst.Prof.Krittiya Saksrisathaporn, Ph.D.krittiya.s@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโบทัยธรรมาธิราช, 2544

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

ปริญญาเอก
Diplome de docteur EN INFORMATIQUE (Docteur EN INFORMATIQUE), Universite LumieLyon 2, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2020 A Game-Based Learning Approach to Improve Students’ Spelling in Thai

2019 A SMARTPHONE GAME TO PROMOTE SELF-LEARNING IN CHEMISTRY

16th INTERNATIONAL CONFERENCE on COGNITION AND EXPLORATORY LEARNING IN THE DIGITAL AGE (CELDA 2019)

2016 Application of a decision model by using an integration of AHP and TOPSIS approaches within humanitarian operation life cycle

2016 An implementation of a logistics decision model: A national and international relief operation comparison

The International Conference on InformationSystems, Logistics and Supply Chain

2016 Development of A Web-based Multi-Criteria Decision Support System: application to Humanitarian Logistics (Best paper award)

The International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)

2015 Application of a Decision Model by Using an Integration of AHP and TOPSIS Approaches within Humanitarian Operation Life Cycle

2013 Development of a Decision Support System to Facilitate Multi-criteria Decision Making during Humanitarian Operation within a Project Life Cycle

IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2013,

2013 Web-based multi-criteria decision support system during humanitarian operation

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2013 Development of a multi-criteria knowledge based decision support system for humanitarian logistics within a project life cycle

5 th Journes Doctorales / Journes Nationales MACS

2012 A Web-based Traveling Game for the Preservation of Lanna Culture

2012 A web-based traveling game for the preservation of Lanna culture

2012 4th IEEE International Conference on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning, DIGITEL 2012

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2020-10-01 A gamebased learning approach to improve students⇔ spelling in thai
2019-01-01 A smartphone game to promote self-learning in chemistry
2017-07-28 Enhancing textile enterprises for a more sustainable society, through design research and website development
2016-07-01 Application of a decision model by using an integration of AHP and TOPSIS approaches within humanitarian operation life cycle
2016-01-01 An implementation of a decision model: A national and international relief operation comparison
2013-01-01 Development of a decision support system to facilitate multi-criteria decision making during humanitarian operation within a project life cycle
2012-05-15 A web-based traveling game for the preservation of Lanna culture
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2020 Page Charge พฤศจิกายน 2563 A Game-Based Learning Approach to Improve Students’ Spelling in Thai
2019 กระบวนการพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้บนมือถือโดยใช้การออกแบบเกม จากประสบการณ์และส่วนติดต่อของผู้ใช้ในตลาดเกมดิจิทัล
2016 การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าจากผ้าทอมือ สู่กลุ่ม เป้าหมายหลักที่อยู่ในพื้นที่อื่นไกล กรณีศึกษาหุ้นส่วนจำกัด คอททอนฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่
2011 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาและปรับพื้นฐานการเรียนของนักศึกษาที่มีความหลากหลาย กรณีศึกษา: กระบวนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกและเกม หลักสูตรแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2011 Martial Art Conservation of Muaythai using Game
  951202 MATH FOR CG & GAME
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951497 SEL TOPICS IN GAME DEV I
  951498 SEL TOPICS IN GAME DEV II
  951499 PROJECT
  957488 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  958111 COMP & PROGRAM FOR GAME 1
  958201 MATH FOR COMP GRAPH & GAME
  958372 SER GAME DES & EDU APPLI
  958481 SELECT TOPIC IN GAME DEV 1
  958482 SELECT TOPIC IN GAME DEV 2
  958491 WIL FOR DIGITAL GAME 1
  958492 WIL FOR DIGITAL GAME 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm