อาจารย์ วรินทร์รัตน์ พุทธอาสน์

Miss Varinrat Budda-ardvarinrat.b@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
- (ออกแบบสิ่งทอ), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2548

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2018 Creation of Local Cartoon from Mural Painting Entitled Vessantara using Lanna Art, Culture and Identity

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2013 การเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง ผ้าไหมยกดอกของจังหวัดลำพูนผ่าน Mobile Website

การประชุมวันวิชาการครั้ง 9 วิถีวิจัย: มช. ก้าวไกล รับใช้แผ่นดิน

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2018-06-08 Creation of local cartoon from mural painting entitled vessantara using Lanna art, culture and identity
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2020 ยกระดับการท่องเที่ยวอัตลักษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีทางวัฒนธรรม
2019 โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) ปีงบประมาณ 2562
2017 การพัฒนารูปแบบการ์ตูนนิทานชาดก เรื่องพระเวสสันดร โดยใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ล้านนา
2015 การใช้เทคนิควิศวกรรมความรู้เพื่อถอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัด ตามตำนานพระนางเจ้าจามเทวี และหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ
2015 เส้นทางท่องเที่ยว “ทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด” ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน Mobile site
2013 การเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง ผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูนผ่าน Mobile Website
  951100 MODERN LIFE AND ANIMATION
  951348 COMICS DESIGN PROCESS
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  955106 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
  955200 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
  955201 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
  957325 SPECIAL EFFECTS
  957488 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  957489 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm