อาจารย์ ณัฐ จันทสิงห์

Mr. Nat Chantasinghnat.c@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การถ่ายภาพ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคูณทหารลาดกระบัง, 2543

ปริญญาโท
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นฤมิตรศิลป์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2020 การออกแบบและพัฒนารูปแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลายสักล้านนา สำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในชุมชน พระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จังหวัดลำพูน
2015 การใช้เทคนิควิศวกรรมความรู้เพื่อถอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัด ตามตำนานพระนางเจ้าจามเทวี และหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ
2011 CAMT Java News Aggregator
  951452 PORTFOLIO AND PRESENTATION
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm