ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ

Asst.Prof.Teerawat Kamnardsiri, Ph.D.teerawat.k@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542

ปริญญาโท
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2024 Gait smoothness during high-demand motor walking tasks in older adults with mild cognitive impairment

2024 Computer vision-based instantaneous speed tracking system for measuring the subtask speed in the 100-meter sprinter: Development and concurrent validity study

2024 Effects of slouched sitting posture on clavicular and scapular orientations and movements in individuals with neck pain with scapular dysfunction

2023 Feasibility of Internet-Based Physical-Cognitive Exercise for Health Benefits of Middle-Aged Obese Women

2023 Conventional video-based system for measuring the subtask speed of the Timed Up and Go Test in older adults: Validity and reliability study

2023 Gait variability during abrupt slow and fast speed transitions in older adults with mild cognitive impairment

2023 1D Barcode Detection: Novel Benchmark Datasets and Comprehensive Comparison of Deep Convolutional Neural Network Approaches

2022 Clavicular and scapular, but not spinal kinematics vary with scapular dyskinesis type during arm elevation and lowering in persons with neck pain

2022 3D measurement of clavicular and scapular orientations: The association with clinical characteristics and responsiveness to scapular repositioning in patients with neck pain

2022 Reliability and validity of the Swaymeter for measuring the trunk control in children with spastic cerebral palsy

2021 An Interactive Physical-Cognitive Game-Based Training System Using Kinect for Older Adults: Development and Usability Study

2021 Smartphone monitoring of gait and balance during irregular surface walking and obstacle crossing.

2021 Increased spatiotemporal variability during unplanned gait speed transition in older adults with mild cognitive impairment

2021 A Knowledge-Based Smart Trainer System for Transferring Knowledge From Coaches to Long Jump Students

2020 Smartphone monitoring of gait and balance during irregular surface walking and obstacle crossing.

2020 The reliability of the video-based speed detection system for gait speed measurement in healthy older adults

โรงแรมบลูโซเทล อาเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่

2020 Beneficial effects of an interactive physical-cognitive game-based training on fall risk and cognitive performance of older adults.

2020 Effects of walking over uneven surfaces and crossing an obstacle on gait and balance parameters in young and older adults

2020 Smartphone-based assessment of gait during straight walking, turning, and walking speed modulation in laboratory and free-living environments

2019 Validity of a Speed Detection System for Measuring Gait Speed in Community-dwelling Older Adults

International Conference on Computational Biology and Bioinformatics

2019 The Development of a Gait Speed Detection System for Older Adults Using Video-Based Processing

4th International Conference on Biomedical Imaging, Signal Processing (ICBSP 2019)

2019 Validity of a smartphone-based assessment of spatiotemporal gait parameters and center of mass displacement during single- and dual-task walking

2019 On the Validity of the Knowledge Transferring Assessment of the Knowledge-based System for Training Long Jump Athletes: The Approach-Run Phase

2019 Requirement analysis to design the knowledge-based system for long jump coaching

2019 Cognitive and Visual Demands, but not Gross Motor Demand, of Concurrent Smartphone Use Affect Laboratory and Free-living Gait among Young and Older Adults

2018 Assessment the Speed-up Detection System for Testing Sprinters' Performances Using Computer Vision Techniques

2018 "Assessment the Speed?up Detection System for Testing Sprinters’ Performances Using Computer Vision Techniques"

2nd International Conference on Innovative Research in Science, Technology & Management

2018 The Validity and reliability of the Swaymeter for postural sway measurement in typically developing children aged between 7-12 years

2017 The Effectiveness of the Game-Based Learning System for the Improvement of American Sign Language using Kinect

2016 The Development of an Intelligent Game?Based System for Learning Sign Language with Kinect

The 10th European Conference on Games Based Learning (ECGBL2016)

2016 Designing a Sign Language Intelligent Game?Based Learning Framework with Kinect

11th International Conference on e- Learning

2015 Knowledge-Based System Framework for Training Long Jump Athletes Using Action Recognition

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-03-01 Effects of slouched sitting posture on clavicular and scapular orientations and movements in individuals with neck pain with scapular dysfunction
2024-01-30 Computer vision-based instantaneous speed tracking system for measuring the subtask speed in the 100-meter sprinter: Development and concurrent validity study
2024-01-01 Gait smoothness during high-demand motor walking tasks in older adults with mild cognitive impairment
2023-06-01 Conventional video-based system for measuring the subtask speed of the Timed Up and Go Test in older adults: Validity and reliability study
2023-01-01 Feasibility of Internet-Based Physical-Cognitive Exercise for Health Benefits of Middle-Aged Obese Women
2022-12-01 3D measurement of clavicular and scapular orientations: The association with clinical characteristics and responsiveness to scapular repositioning in patients with neck pain
2022-11-01 1D Barcode Detection: Novel Benchmark Datasets and Comprehensive Comparison of Deep Convolutional Neural Network Approaches
2022-10-01 Gait variability during abrupt slow and fast speed transitions in older adults with mild cognitive impairment
2022-09-01 Clavicular and scapular, but not spinal kinematics vary with scapular dyskinesis type during arm elevation and lowering in persons with neck pain
2022-01-01 Reliability and validity of the Swaymeter for measuring the trunk control in children with spastic cerebral palsy
2021-10-01 An interactive physical-cognitive game-based training system using kinect for older adults: Development and usability study
2021-09-28 Increased spatiotemporal variability during unplanned gait speed transition in older adults with mild cognitive impairment
2021-02-12 A Knowledge-Based Smart Trainer System for Transferring Knowledge From Coaches to Long Jump Students
2020-09-01 Beneficial effects of interactive physical-cognitive game-based training on fall risk and cognitive performance of older adults
2020-04-01 Smartphone-Based Assessment of Gait during Straight Walking, Turning, and Walking Speed Modulation in Laboratory and Free-Living Environments
2019-10-17 Validity of a speed detection system for measuring gait speed in community-dwelling older adults
2019-09-16 The development of a gait speed detection system for older adults using video-based processing
2019-02-01 Cognitive and visual demands, but not gross motor demand, of concurrent smartphone use affect laboratory and free-living gait among young and older adults
2019-01-01 Requirement analysis to design the knowledge-based system for long jump coaching
2018-10-01 The validity and reliability of the Swaymeter for postural sway measurement in typically developing children aged between 7–12 years
2017-01-01 Designing of a game-based learning framework for training pharmacy students
2017-01-01 Framework of an interactive game-based balance training system for improving standing balance using the kinect sensor
2017-01-01 The effectiveness of the game-based learning system for the improvement of American Sign Language using kinect
2016-01-01 The development of an intelligent game-based system for learning sign language with kinect
2016-01-01 An investigation into thai tourists’ preferences of tourism domains: A case study of Chiang Mai province, Thailand
2016-01-01 Designing a sign language intelligent game-based learning framework with kinect
2015-01-01 Framework of knowledge-based system for practising long jumpers using movement recognition
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2021 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565
2021 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565
2021 Development of the Smart System for Tracking an Instantaneous Speed in an individual sprint athlete
2021 10 meter walk test และ timed up and go test: การพัฒนาและความตรงของระบบวิดีโอเป็นฐาน
2020 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564
2020 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564
2019 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2019 ความตรงและความน่าเชื่อถือของโปรแกรมตรวจวัดความเร็ว เพื่อประเมินความเร็วในการเดินในผู้สูงอายุสุขภาพดี
2019 กระบวนการพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้บนมือถือโดยใช้การออกแบบเกม จากประสบการณ์และส่วนติดต่อของผู้ใช้ในตลาดเกมดิจิทัล
2017 การวิเคราะห์สัญญาณชีพเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ
2011 Martial Art Conservation of Muaythai using Game
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951497 SEL TOPICS IN GAME DEV I
  951498 SEL TOPICS IN GAME DEV II
  951499 PROJECT
  952799 MASTER' S THESIS
  957322 MOTION CAPTURE
  958202 COMPUTER GRAPHICS PROGRAMMING
  958373 GAMIFICATION
  958441 MOTION CAPTURE FOR GAME DEV
  958491 WIL FOR DIGITAL GAME 1
  958492 WIL FOR DIGITAL GAME 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm