อาจารย์ ศุภรา กรุดพันธ์

Miss Supara Grudpansupara.g@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2020-01-01 Evaluation of Human-Computer-Interaction Design in Production and Logistics by Using Experimental Investigations
2020-01-01 Virtual Reality Games for Stroke Rehabilitation: A Feasibility Study
2019-01-01 Give MEANinGS to Robots with Kitchen Clash: A VR Human Computation Serious Game for World Knowledge Accumulation
2019-01-01 Exploring the Effect of Game Premise in Cooperative Digital Board Games
2011-06-15 Exploiting green analytical procedures for acidity and iron assays employing flow analysis with simple natural reagent extracts
2010-05-15 Webcam camera as a detector for a simple lab-on-chip time based approach
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2015 Game Development for Rehabilitee in Elderly People
2013 การศึกษาการสร้างสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายของสิ่งของสำหรับบ้านชาญฉลาด: การทำงานร่วมกันของตู้เย็นและโทรทัศน์แบบอินเตอร์เน็ต
  953792 SEMINAR IN SE TOPICS 1
  955104 INTRO TO DIGITAL BUSINESS
  958225 DIGITAL GAME PRODUCTION
  958261 GRAPHICS DESIGN FOR 2D GAMES
  958371 INTERACTIVE APPLICATIONS
  958421 ADVANCED GAME DESIGN
  958481 SELECT TOPIC IN GAME DEV 1
  958491 WIL FOR DIGITAL GAME 1
  958492 WIL FOR DIGITAL GAME 2
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm