อาจารย์ ดร.พชร ตินะมาส

Pachara Tinamas, Ph.D.pachara.t@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2014 การแบ่งกลุ่มสำรวจในการเดินสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2013 Logistic Models and Algorithms for a Biomass Transportation System

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2020-01-01 Issues in Privacy Preservation for RePublishable Data
2019-01-01 Privacy preservation for re-publication data by using probabilistic graph
2013-08-06 Logistic models and algorithms for a biomass transportation system
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2022 การพัฒนาแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของอาเซียน
2021 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565
2020 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017 การวิเคราะห์สัญญาณชีพเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ
2015 การใช้เทคนิควิศวกรรมความรู้เพื่อถอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัด ตามตำนานพระนางเจ้าจามเทวี และหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ
2015 Prioritization intellectual capital of logistic business using analytic network process
2015 Research Project for Application Presentation of Monument in Wat Umong (Suan Buddha Dhamma), Chiang Mai
2013 edge elicitation of Chiang Mai historical city plan using knowledge management by applied information technology to support tourism sector
2012 Development of Information System for Academic Teaching Supporting in Course of Information Systems for Enterprise Resource Planning
2011 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ Web Browser Plug in เพื่อแปลผลคำศัพท์ภาษามือไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับสนับสนุนการอ่านภาษาอังกฤษบนอินเตอร์เน็ตสำหรับคนหูหนวก
  954143 DATA MANAGEMENT
  954240 WEB PROGRAMMING
  954246 ADV COMP PROGRAMMING FOR MM
  954346 APP DEV FOR BUS SEC
  954348 WEB PROGRAMMING
  954389 JOB TRAINING
  954447 CLIENT-SIDE SCRIPTING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
  960331 ADV TOP IN DIGIT INDUS INF
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm