ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมิ์ลภัส สุตีคา

Asst.Prof.Raslapat Suteecaraslapat.s@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544

ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2019-12-01 Development of Succulent Species Prediction System by Deep Learning Technique
2019-12-01 A Model of Cooperative Education Competency Expectation of Modern Management and Information Technology
2017-04-19 Frameworks of the relations of the 'Customer Value' for the 'Start-Up' business through 'e-service' in the North of Thailand
2017-02-21 A framework to apply ISO/IEC29110 on SCRUM
2016-07-05 A knowledge management framework for studying the child obesity
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2022 การพัฒนาระบบช่วยตอบคำถามอัตโนมัติ (Chatbot) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
2016 ทฤษฏีสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้แบบย้อนกลับเพื่อการสอนเชิงปฏิบัติ
  954100 INFO SYSTEM FOR ORG MGMT
  954140 IT LITERACY
  954143 DATA MANAGEMENT
  954347 E-COMMERCE
  954426 INTRODUCTION TO E-SERVICE
  954430 DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM
  954443 MULTI DIG BUS
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
  955105 FUND DESIGN IN DIGITAL ARTS
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm