ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคินี อริยะ

Asst.Prof. Pakinee Ariya, Ph.D.pakinee.a@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (บัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544

ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2021 Integrating the Webinar as a Tool to Support Adult Training: A Case Study on the Training for Entrepreneurs of SMEs in Thailand

2021 Designing a gamified e-learning environment for teaching undergraduate ERP course based on big five personality traits

2021 Book Recommendation for Library Automation Use in School Libraries by Multi Features of Support Vector Machine

2020 The Multi-Criteria Decision Model Using ANP Approach for Selection ERP Software of SMEs in The Upper North Region of Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2019 Knowledge expert co-creation-based conceptual framework for educational game

2019 Knowledge expert co-creation-based conceptual framework for educational game

The 4th International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2018 Developing Effective Training System by Using Learning in Action for Small and Medium Sized Accounting Firms in Sichuan Province, China

116th IASTEM International Conference

2016 The Effect of Implementing Knowledge Management System in Supplier Selection Content to Improve Learning Performance of Online Travel Agencies Staff

2016 Systems thinking in online travel agency of supplier relationship management

2015 การศึกษารูปแบบต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: ลำไยอบแห้ง

The 6th Conference on Industrial Operations Development

The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
2021-07-01 Designing a gamified e-learning environment for teaching undergraduate ERP course based on big five personality traits
2021-01-01 Book Recommendation for Library Automation Use in School Libraries by Multi Features of Support Vector Machine
2020-03-01 The Multi-Criteria Decision Model using ANP approach for selection ERP Software of SMEs in the Upper North Region of Thailand
2019-04-15 Knowledge expert co-creation-based conceptual framework for educational game
2016-01-01 Systems thinking in online travel agency of supplier relationship management
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2022 การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์องค์กร ในรูปแบบ คาแรคเตอร์จิบิ และ การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
2019 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพนักวิ่งและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
2019 โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปีงบประมาณ 2562
2019 โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2562
2018 โครงการประชาสัมพันธ์โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรม ๕ การสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานจิตพอเพียงต้านทุจริต โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงใหม่
2018 โครงการประชาสัมพันธ์โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงใหม่
2018 โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0
2018 โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2561
2017 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๖๐
2017 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ
2015 Research Project for Application Presentation of Monument in Wat Umong (Suan Buddha Dhamma), Chiang Mai
2014 Investigate Student’s Effective Mobile Learning Practices Course in E-Tourism
2013 Logistics development model based on appropriate cost analysis: A case study of dried longan
2013 edge elicitation of Chiang Mai historical city plan using knowledge management by applied information technology to support tourism sector
  952798 INDEPENDENT STUDY
  954230 FI TRACKING IN DIG BUS
  954374 SD FOR DIGITAL MARKET
  954389 JOB TRAINING
  954430 DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2022 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางเลือกผ่านห้องเรียนด้านอีสปอร์ต (e-Sports) และพัฒนาเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคม
2022 โครงการการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมกลุ่มนักเรียนผู้มีพรสวรรค์ในการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิตอลและเทคโนลียีในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
2021 MSME Step up
2021 ฺBoost up New Entrepreneurs
2021 Digital Marketing
2020 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing
2020 โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ประจำปีงบประมาณ 2563
2019 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ