นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์

Miss Sumitra Kantawongsumitra.k@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2022 การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนภายใต้โครงการ Gifted School & Pre College 2021 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2022 การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์องค์กร ในรูปแบบ คาแรคเตอร์จิบิ และ การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
2021 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับรู้สื่อออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2020 ภาพลักษณ์การเป็น Digital School ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่
2014 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบ Web Application สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention
2012 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2012 การวิเคราะห์รูปแบบการรับเข้าที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553 - 2554
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm