นางชิสา สิงห์คำฟู

Mrs.Shisa Singkhamfuwalaiporn.m@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (บ้านและชุมชน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2021 การวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
2020 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายปฏิบัติการ
2020 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
2019 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย
2014 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ ๒ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม
2013 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี
2013 โครงการออกแบบระบบมัลติมีเดียในหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
2013 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
2012 ความพึงพอใจ ในงานบริหารด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2012 การรับข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2012 The Information System for Research Management Office, College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm