ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย

Asst.Prof.Worawit Janchai, Ph.D.worawit.j@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.โท

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
2564 A Quality Assessment and Competency Development through Participatory Knowledge Management Approach for Stakeholders’ in “Foreign Experts Introduction Project” in a Chinese University

2564 The Conceptual Model of Digital Transformation for Small and Medium Enterprises in Thailand

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 A Knowledge-Based Smart Trainer System for Transferring Knowledge From Coaches to Long Jump Students

2563 การศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของการบูรณาการการเรียนรู้ร่วม การทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ของวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “สังคม ความรู้ และดิจิทัล”

2562 Andragogical teaching patterns appropriate for work-integrated learning in the information technology industry

2562 An exploratory study of digital workforce competency in Thailand

2562 On the Validity of the Knowledge Transferring Assessment of the Knowledge-based System for Training Long Jump Athletes: The Approach-Run Phase

2562 Requirement analysis to design the knowledge-based system for long jump coaching

2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วม การทำงานของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The 2nd Work Integrated Learning National Conference: Employability and Engagement

2559 Knowledge Management to Reduce the Internationalization Barriers of Small and Medium-Sized Enterprises

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2558 การสกัดและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีเว็บไซต์เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรขององค์กรด้วยอนุกรมวิทาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 การจัดการความรู้เพื่อลดปัญหาการแก้ไขอักษรลำดับขั้น

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 Factors for Enabling Knowledge Sharing Among Participants in a Cooperative Education Program.

2556 DEVELOPING A KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOR WITHIN COOPERATIVE EDUCATION STUDENTS: A KNOWLEDGE AUDIT EVALUATION

The 3rd International Business Management Research Conference

2556 The Competency Model in Management and Information Technology Curriculum for Preparing Future Knowledge Worker: The Tourism and Hospitality Perspective

6th International Colloquium on Business & Management

2556 The Student’s Workplace Learning Program as a Strategy to Enhance Knowledge Worker Competency : An Alternative Way to Build Learning Organization

2556 AHP Approach for Material Management Operation in a Cutting Edge Electronics Design Manufacturing Company

2554 The Collaborate Cooperative Education Program between Thai and EU in the Field of Industrial Information Technology

5th IEEE International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA2011)

2553 ประเด็นสำคัญที่ควรคำนึงในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

2553 A Cooperative Education Learning Processfor Improving Students’ Competencies in Management and Information Technology

4 th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2010)

2551 รูปแบบการใช้งาน และความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมคุณภาพการผลิต: กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ จังหวัดลำพูน

Chiang Mai Academic Days: “Research Path: Innovation for Lift”

The lastest update from API Scopus : 07 May 2024 10:17 am
2024-05-15 Understanding the multidimensional role of medical travel facilitators: A study on competencies and a proposed model
2024-01-01 Welcome Message from the General Chairs of ECTI DAMT & NCON 2024
2023-01-01 Measuring entrepreneurial lecturers’ competency and performance by applying a participatory knowledge management approach in the “Foreign Experts Introduction Project” in China
2022-01-01 An Ontology Model for Medical Tourism Supply Chain Knowledge Representation
2021-03-03 The Conceptual Model of Digital Transformation for Small and Medium Enterprises in Thailand
2021-02-12 A Knowledge-Based Smart Trainer System for Transferring Knowledge From Coaches to Long Jump Students
2021-01-01 A Quality Assessment and Competency Development through Participatory Knowledge Management Approach for Stakeholders’ in “Foreign Experts Introduction Project” in a Chinese University
2019-05-01 An exploratory study of digital workforce competency in Thailand
2019-01-01 Andragogical teaching patterns appropriate for work-integrated learning in the information technology industry
2019-01-01 Requirement analysis to design the knowledge-based system for long jump coaching
2019-01-01 A systematic review of work integrated learning for the digital economy
2018-01-01 A systematic review of work-integrated learning for the digital economy
2017-12-01 Exploring the competency gap of it students in Thailand: The employers’ view of an effective workforce
2015-01-01 Framework of knowledge-based system for practising long jumpers using movement recognition
2015-01-01 Ontological commitment model for quality improvement research in community health domain
2013-10-04 Ahp approach for material management operation in a cutting edge electronics design manufacturing company
2010-01-01 A cooperative education learning process for improving students' competencies in management and information technology
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2564 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับปริญญาตรี

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "ผู้นำนวัตกรรมสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ "นวัตกรสร้างสรรค์สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 การศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2561 การศึกษาภาวะการมีงานทำ บัณฑิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ที่ปรึกษาโครงการ

2559 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงานของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2557 โครงการศึกษาวิจัยกลไกขับเคลื่อนการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน : การจัดทำแผนที่ความต้องการของสถานประกอบการกับความพร้อมของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการกับการทำงาน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 การประยุกต์ใช้เกมส์จริงจังในการพัฒนาความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

ที่ปรึกษาโครงการ

2556 การจัดลำดับทักษะและความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่มีผลต่อการเข้าทำงาน ในบริษัทผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยวิธีการกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น กรณีศึกษาโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ แล

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การสร้างตัวแบบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาแผนการเรียนรู้ร่วมการทำงาน: รูปแบบสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิคส์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

  952891 KM AND INNO PROJECT
  952898 DISSERTATION
  954365 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM
  954464 IT FOR KNOWLEDGE WORKER MGMT
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954499 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2566 โครงการศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินและภาษีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 โครงการการพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับทักษะอาชีพด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการภาคเหนือ ตอนบน 1 โดยใช้การสื่อสารทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแพลตฟอร์มระดมทุน Crowdfunding และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) เพื่อให้ทุนการศึกษา สำหรับการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

หัวหน้าโครงการวิจัย