นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง

Miss Jonglak Somrangjonglak.s@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2563 การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารเงินรายได้ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การพัฒนาระบบบริหารลูกหนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2561 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงิน การคลังและพัสดุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am